DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Vážení rodiče, milí žáci,

Přeji vám všem jménem všech zaměstnanců ZŠ Vodičkova krásné a pohodové prázdniny. Zároveň vám děkuji za spolupráci v tomto školním roce a za to, že jsme společně zvládli náročnou covidovou dobu.

Na webových stránkách již je rozvrh tříd i učitelů na školní rok 2021/2022, takže můžete již plánovat kroužky a jinou mimoškolní činnost.

Rozvrh tříd 2021/2022

Rozvrh učitelů 2021/2022

Krásné léto přeje
Dagmar Zelená


Do 16. 7. 2021 jsme vám k dispozici v čase mezi 10.00 – 13.00 hodinou a dále
potom v přípravném týdnu od 23. 8. 2021.

Děkujeme.


Seznam věcí – Přípravná třída ZDE

Seznam pomůcek – 1. třída ZDEInformace k nástupu do školy od 17. 5. 2021 ZDE


CELKOVÉ VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK Z VV (po 1. a 2. kole) ZDE


TALENTOVÉ ZKOUŠKY Z VV

Vážení rodiče,
komise výtvarníků hodnotila domácí práce uchazečů o výtvarnou třídu. Hodnotilo se 5 kategorií – kompozice, technika kresby/malby, zachycení prostoru, různorodost technik a originalita zpracování. Za každou kategorii bylo možno získat 2 body, celkem tedy 10 bodů.
Do druhého kola budou pozváni ti uchazeči, kteří získali 10 – 4 body včetně.
Během úterý 11. 5. bude všem uchazečům na mail zákonných zástupců posláno registrační číslo uchazeče. Nejpozději ve čtvrtek 13. 5. bude na webu zveřejněn seznam registračních čísel těch uchazečů, kteří postupují do 2. kola.
Informace o 2. kole jsou k dispozici v informacích k talentovým zkouškám, seznam pomůcek, které je třeba s sebou mít, obdržíte v osobní mailové pozvánce.
Uchazeči, kteří se v uvedeném seznamu nenajdou, nepostoupili do 2. kola vzhledem k malému počtu bodů za domácí práce.
Děkujeme za pochopení,

Mgr. Dagmar Zelená
ředitelka školy

Výsledky talentových zkoušek z VV – 1. kolo a informace ke 2. kolu: ZDE

 


Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 ZDE


Prosíme zákonné zástupce, aby si pro rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. třídy nebo přípravné třídy přišli v termínu od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021 v pracovních dnech PO – PÁ mezi 7. 30- 12.00 a 13.00 – 15.00

Děkujeme

Mgr. Dagmar Zelená
ředitelka školy


Vážení rodiče, milí žáci,

informace k nástupu do školy 2. stupně od 3. 5. 2021 a k novému systému testování jsou na nástěnce školy v Bakalářích. Zároveň dají tyto informace třídní učitelé na nástěnky jednotlivých tříd.

Děkujeme za pochopení.


Informace o provozu školní družiny od 12.4.2021 ZDE


Informace k nástupu žáků do školy od 12. 4. 2021 ZDE

Instruktážní video k testování žáků – COVID ZDE

a ZDE


Online zápis dětí do 1.třídy naší školy – klikněte zde
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, milé děti,
vzhledem k stále ještě vážné pandemické situaci jsme se rozhodli, že nebudeme dne 21. 4. 2021 konat zápis do první třídy a přípravné třídy prezenčně. Dále tedy platí, že dítě můžete do školy přihlásit kterýkoliv den
do 30. 4. včetně – elektronicky, posláním žádosti či odevzdáním listinné podoby žádosti do budovy Vodičkova 22.

Pokud byste chtěli zjistit podrobnější informace o škole, obraťte na mě d.zelena@zsvodickova.cz , tel. č. 222 231 648. Můžeme dohodnout individuální schůzku, případně vás odkážu na Mgr. Němcovou, což je speciální pedagožka přímo v budově Jindřišská 32, kde budou i první třídy.
Až se situace uklidní, plánujeme, že bychom na přelomu května a června uskutečnili osobní setkání všech přijatých dětí i s rodiči na zahradě budovy Jindřišská 32, termín samozřejmě upřesníme. Tam se seznámíte s třídními učitelkami, vychovatelkami školní družiny, prohlédnete si školu a dozvíte se detailně vše, co budete potřebovat. Všechny ostatní informace o zápisu platí tak, jak jsou uvedeny na webu školy.

Děkuji za pochopení a těším se na osobní setkání.
Dagmar Zelená


Informace k talentovým zkouškám do třídy s rozšířenou výukou VV pro šk. rok 2021-2022-1

Přihláška k talentovým zkouškám z Vv do ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 – do třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy

Závazná přihláška k talentovým zkouškám z Vv – do 6. třídy – pro žáky 5. A a 5. B ZŠ Vodičkova


Vláda ČR v souvislosti s nově vyhlášeným nouzovým stavem rozhodla o úplném uzavření základních škol od 1. 3. 2021. Z tohoto důvodu tedy nemohou na prezenční výuku docházet ani žáci 1. a 2. tříd, ani děti přípravné třídy. Stejně tak nemůže být v provozu školní družina.

Všichni žáci tak přecházejí na povinnou distanční výuku. Pokud si žáci, kteří měli prezenční výuku (1. a 2. třídy) nechali nějaké věci nutné k výuce ve škole, spojte se, prosím, s třídními učitelkami a domluvte se na případném termínu předání. Pokud má někdo problém s internetovým připojením, nemá k dispozici funkční zařízení pro distanční výuku nebo ztratil přístupové kódy do Bakalářů, spojte se s kolegyní Mgr. Dagmar Hulešovou – d.hulesova@zsvodickova.cz – má tuto oblast na starosti. Pomůžeme vám tyto problémy řešit.

V nejkrajnějších případech je opět možné vyzvedávat si úkoly ve vrátnicích budov Vodičkova 22 a Jindřišská 32. Budova Vodičkova 22 je otevřena denně PO – PÁ cca od 8.00 – 15.00, doporučuji předem návštěvu dohodnout na tel. č. 222 231 648 – kancelář školy + ředitelna.

Já osobně budu ve škole k dispozici v pracovní dny PO až PÁ v dopoledních hodinách, po domluvě i v jiném termínu. Prosím, neváhejte se na mě obrátit s jakýmkoliv problémem.

Vážení rodiče, milí žáci, přeji vám všem v této době hlavně hodně zdraví a sil. Rodičům velice a velice děkuji za součinnost se školou, za spolupráci, velmi si toho všichni vážíme, protože víme, jak moc náročné to pro ně je. Našim žákům děkuji za to, že se většina z nich velmi dobře do výuky zapojuje, stále více komunikují v on-line hodinách a trávit s nimi výuku je velmi příjemné. Vy, kteří máte s připojením jakékoliv problémy, nebojte se na nás obrátit, komunikujte s námi, vše se dá vyřešit. Moc se už těším na to, až se zase všichni uvidíme osobně ve škole.

S žáky 9. ročníků se škola během 1. březnového týdne domluví, jak zintenzivnit přípravu na přijímací zkoušky, domluvíme se, jaké aktivity by měli ti, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ.

Děkuji za pochopení,
Dagmar Zelená


Informace k hodnocení žáků za 1. pololetí 2020/2021.

 • Žáci budou hodnoceni převážně známkami, pouze v ojedinělých případech slovně nebo kombinací slovního hodnocení a známek – především to přichází v úvahu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či u žáků s odlišným mateřským jazykem, případně u žáků ze znevýhodněného sociálního prostředí. Slovní hodnocení je vždy předem projednáno se zákonným zástupcem žáka.
 • Škola použije tak jako v minulých letech výpisů z vysvědčení, žáci nemusí výpis ve škole odevzdávat
 • Žáci 3. – 9. ročníku dostanou výpis z vysvědčení v tištěné podobě nejpozději 3. den po nástupu do školy. Termín nástupu určí Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Dne 28. 1. 2021 budou prostřednictvím Bakalářů všichni žáci i zákonní zástupci seznámeni s pololetním hodnocením – výpis bude vygenerován a umístěn v Bakalářích, případně poslán zákonným zástupcům mailem
 • Právo vyjádřit nesouhlas s hodnocením zůstává nedotčeno a řídí se § 52, odst. (4) školského zákona. Zákonný zástupce může podat písemný podnět k řediteli školy po prokazatelném seznámení se s hodnocením, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání výpisu vysvědčení (i v elektronické podobě)
 • Žáci 1. a 2. tříd dostanou výpis vysvědčení v tištěné podobě ve škole ve čtvrtek 28. 1. 2021 během 1. vyučovací hodiny. Poté si je mohou zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby ze školy vyzvednout. Žáci, kteří ve škole zůstávají, budou cca od 9.00 ve školní družině. O provozu školní družiny informují vychovatelky ŠD. Jídelna U Půjčovny samozřejmě funguje v běžném režimu.
 • V pátek 29. 1. 2021 jsou celostátní pololetní prázdniny, takže nebude probíhat ani prezenční, ani distanční výuka. Školní jídelna je mimo provoz.
 • Výuka 2. pololetí začíná v pondělí 1. 2. 2021 v režimu, který určí obě výše zmiňovaná ministerstva

Informace k pravidlům hodnocení za 1. pololetí 2020/2021

 • Při hodnocení se bralo v úvahu především:
 • Připojování žáků k distanční výuce, a to nejen k on-line hodinám, ale též realizace např. tištěných úkolů – týkalo se to především žáků, kteří prokazatelně neměli přístup k internetu (i přesto, že jim byl zapůjčen notebook a zajištěna karta IT)
 • Připojování k on-line hodinám
 • Aktivita při výuce
 • Včasné odevzdávání zadaných úkolů
 • Komunikace s vyučujícími
 • Výsledky testů, prezentací, projektů
 • Podklady ze září do 14. října + z doby, kdy chodili žáci rotačně na prezenční výuku (část listopadu + prosinec)
 • Tělesná výchova je u všech žáků hodnocena stupněm výborný, protože MŠMT nedalo žádný pokyn k tomu, aby byla TV nehodnocena
 • Pokud žák prokazatelně ze závažných důvodů nemůže být za 1. pololetí z jednoho či více předmětů hodnocen, bude mu prodlouženo klasifikační období do 31. 3. 2021. Pokud nebude možné ani do tohoto termínu žáka hodnotit, zůstává za 1. pololetí nehodnocen

Vážení rodiče,

Pokud byste měli jakékoli dotazy či problémy, obraťte se na třídní učitele nebo vedení školy. Děkuji vám za spolupráci a za úsilí, které vynakládáte při distančním vzdělávání svých dětí, vím, že to je velice obtížné a velmi si toho vážím.

Dagmar Zelená
Rozvrhy tříd a učitelů v době epidemiologické situace COVID


Informace k talentovým zkouškám z výtvarné výchovy pro školní rok 2021/2022:

Vážení uchazeči,

talentové zkoušky z výtvarné výchovy proběhnou dne 19. 5. 2021.

Vzhledem k nejisté situaci způsobené pandemií COVID 19 budou podrobnější informace zveřejněny až v průběhu měsíce března 2021.

Patrně budeme nadále požadovat odevzdání 10 domácích prací + výsledky
talentových zkoušek konaných ve škole.

Děkujeme za pochopení.


Dopis rodičům – Městská část Praha 1  ZDE


Pokyny k distanční výuce.

Na základě novely školského zákona, platné od 1. 9. 2020, je distanční výuka povinná pro všechny žáky. Pokud se jí žák neúčastní, musí být do 3 dnů řádně omluven zákonným zástupcem a absence musí být zdůvodněna (jedná se o připojení k video – hodinám).

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

 • Probíhá dvěma formami:
 1. a) on – line
 2. b) off – line
 3. Výuka on – line
 • Je to takový způsob výuky na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu. Rozlišuje se výuka synchronní a asynchronní
 • Synchronní výuka – učitel je s dětmi propojen prostřednictvím nějaké komunikační platformy, v našem případě Teams. Skupina je ve stejný čas na stejném virtuálním místě. V žádném případě se nebude synchronně realizovat rozvrh, synchronní výuka by na 1. stupni neměla trvat déle než 1 vyučovací hodinu denně, na 2. stupni je vytvořen náhradní on-line rozvrh pouze hlavních předmětů – čeština, matematika a cizí jazyky. Připojení žáků je povinné, vztahuje se na ni omlouvání absencí viz výše.
 • Asynchronní výuka – žáci pracují v jimi zvoleném čase a vlastním tempem na zadaných úkolech a v on-line prostředí se nepotkávají. Učitel může posílat zadání na samostatných či skupinových úkolech, může vést s žáky konzultace. Zadání může probíhat denně, ale také třeba 1x týdně (větší rozsah úkolů ke splnění). Této formy výuky + výuky off-line využijeme pro ostatní předměty.
 1. Výuka off – line
 • Způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a k jehož realizaci není třeba digitální technologie. Nejčastěji jde o samostudium, plnění úkolů z učebnic, zaslaných materiálů apod.
 • Zadávání úkolů může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně při zachování bezpečnostních opatření. Pokud tedy nějaký žák opravdu nemá přístup k připojení k síti, obraťte se na třídní učitele nebo na učitele příslušných předmětů. Úkoly k vypracování bychom nechali ve vrátnici budov Vodičkova 22 a Jindřišská 32, kam by si mohli žáci nebo jejich zákonní zástupci dojít úkoly vyzvednout a odevzdat vypracované.

Škola bude využívat všech forem distanční výuky, nikoliv pouze formu synchronní.

Prostředí, v němž se bude pracovat a kde žáci najdou materiály a úkoly

 • Teams – přístupová hesla žáci obdrželi, pokud nemají, kontaktujte třídního učitele nebo Mgr. Hulešovou
 • Bakaláři – nástěnky tříd, nástěnka školy, dokumenty (Komens)
 • Maily
 • Případně web školy – většinou obecné zprávy

STRAVOVÁNÍ

 • Žáci se mohou chodit stravovat, je třeba se předem přihlásit vedoucí školní jídelny – 222 231 665

V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici na mailových kontaktech nebo na tel. č. 222 231 648

Děkujeme za pochopení a doufáme, že se co nejdříve chod školy vrátí do normálních kolejí.

Dagmar Zelená


Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021  ZDE


Nařízení ředitelky o provozu Školní jídelny Jindřišská ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19 ZDE


Informace k podmínkám výuky a provozu školy, školní družiny a školního klubu v souvislosti s pandemií Covid – 19 ZDE


Seznam žáků 1. A ZDE Třídní učitelka Mgr. T. Dvořáková
Seznam žáků 1. B ZDE Třídní učitelka Mgr. L. Boháčová


Veřejné losování dne 12. 5. 2020 – výsledky losování ZDE


ZÁPIS pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU


Výuku 8 světových jazyků online a zdarma naleznete na .www.jazyky-online.info


DOPORUČENÝ SEZNAM POMŮCEK

 • 1x KELÍMEK NA VODU
 • TUŽKY MĚKKÉ – tužka č. 1 /2x/, tužka 4B /2x/
 • 1x KLASICKOU GUMU /velmi dobrá – značka MAPED/
 • 1x PLASTICKOU GUMU
 • VHODNÉ OŘEZÁVÁTKO
 • LEPIDLO – tuba i tekutý Hercules
 • 1x KVALITNÍ NŮŽKY NA PAPÍR /ne dětské/
 • 1x SAMOLEPICÍ PAPÍROVOU PÁSKU
 • TEMPERY NEBO AKRYLOVÉ BARVY /základní odstíny ve větších tubách/
 • 1X KVALITNÍ AKVARELOVÉ NEBO KLASICKÉ VODOVÉ BARVY /velmi dobrá značka vodovek Faber-Castell/
 • KVALITNÍ KULATÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 8
 • KVALITNÍ PLOCHÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 4, 12
 • 2x ČERNÁ TUŠ, 1x HNĚDÁ TUŠ + 1x NÁSADKA + 1x PERKO /NA NÁSADKU/
 • 1x SUCHÉ PASTELY – ideálně řadu 24 barev
 • RUDKY HNĚDÉ, PŘÍRODNÍ UHEL

Další požadavky sdělí konkrétní vyučující předmětu VV.


Vážení rodiče,

Od 1. 2. 2018 došlo ve školním řádu k úpravě v oblasti omlouvání absencí na základě Pokynu MŠMT 2017. Tuto úpravu naleznete ve Školním řádu i v Informacích pro rodiče – obojí na webu školy.

Dodatek ke školnímu řádu – omlouvání absencí.

Děkujeme za pochopení
Dagmar Zelená


Dodatek ke školnímu řádu – závažné provinění najdete ZDE
nebo ve školním řádě ZDE


Vážení rodiče,

Na základě projednání na pedagogické radě a na Klubu rodičů dne 22. 11. 2017 jsme zavedli opatření v používání mobilních telefonů. Žáci si ráno uzamknou mobilní telefon do šatní skříňky a k dispozici ho budou mít opět po skončení vyučování. Pokud se budete v naléhavých případech potřebovat s dítětem spojit, využijte sekretariátu – 222 231 648. Totéž se týká i dětí – pokud budou potřebovat spojit se s vámi, mohou využít sekretariátu či kabinetů učitelů nebo sborovny.

Toto opatření bylo zavedeno kvůli zvyšujícímu se používání mobilních telefonů v neoprávněných a nepovolených situacích.

Děkujeme za pochopení,
Mgr. Dagmar Zelená, ředitelka školy.


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v letošním školním roce mají naši školu v péči v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4: (Francouzská 56, Praha 10)

Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058, 267 997 011; e-mail: kdvorakova@ppppraha.cz
Mgr. Andrea Růžičková (psycholog), e-mail: aruzickova@ppppraha.cz
<mailto:aruzickova@ppppraha.cz> , telefon: volat ústřednu: 267 997 011


V souvislosti s celkovou přípravou dítěte na vstup do 1. třídy doporučujeme seznámit se s dokumentem MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ viz na našem webu níže.


Vážení rodiče,

v případě, že budete svou dceru či svého syna objednávat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), je nezbytné, abyste nejprve vyplnili informovaný souhlas. Za tímto účelem kontaktujte výchovného poradce nebo třídního učitele svého dítěte.

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

 • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
 • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
 • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
 • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
 • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
 • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
 • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

KROUŽKY V KM

Ke stažení ve formátu .pdf ZDE

NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

Komentáře nejsou povoleny.