DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Vážení rodiče, milí žáci,

od 1. 2. 2021 pokračuje výuka ve stejném režimu jako dosud, tedy prezenční výuku mají děti přípravné třídy a žáci 1. a 2. tříd, ostatní třídy se vyučují distančně podle stávajícího rozvrhu. Nadále jsou možné v případě potřeby individuální konzultace – 1 učitel + 1 žák (+ případně 1 zákonný zástupce).

V 2. pololetí školního roku 2020/2021 vám přeji hodně sil a zdraví a všem nám přeji, aby se žáci mohli někdy vrátit do školy.

Dagmar Zelená


Informace k hodnocení žáků za 1. pololetí 2020/2021.

 • Žáci budou hodnoceni převážně známkami, pouze v ojedinělých případech slovně nebo kombinací slovního hodnocení a známek – především to přichází v úvahu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či u žáků s odlišným mateřským jazykem, případně u žáků ze znevýhodněného sociálního prostředí. Slovní hodnocení je vždy předem projednáno se zákonným zástupcem žáka.
 • Škola použije tak jako v minulých letech výpisů z vysvědčení, žáci nemusí výpis ve škole odevzdávat
 • Žáci 3. – 9. ročníku dostanou výpis z vysvědčení v tištěné podobě nejpozději 3. den po nástupu do školy. Termín nástupu určí Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Dne 28. 1. 2021 budou prostřednictvím Bakalářů všichni žáci i zákonní zástupci seznámeni s pololetním hodnocením – výpis bude vygenerován a umístěn v Bakalářích, případně poslán zákonným zástupcům mailem
 • Právo vyjádřit nesouhlas s hodnocením zůstává nedotčeno a řídí se § 52, odst. (4) školského zákona. Zákonný zástupce může podat písemný podnět k řediteli školy po prokazatelném seznámení se s hodnocením, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání výpisu vysvědčení (i v elektronické podobě)
 • Žáci 1. a 2. tříd dostanou výpis vysvědčení v tištěné podobě ve škole ve čtvrtek 28. 1. 2021 během 1. vyučovací hodiny. Poté si je mohou zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby ze školy vyzvednout. Žáci, kteří ve škole zůstávají, budou cca od 9.00 ve školní družině. O provozu školní družiny informují vychovatelky ŠD. Jídelna U Půjčovny samozřejmě funguje v běžném režimu.
 • V pátek 29. 1. 2021 jsou celostátní pololetní prázdniny, takže nebude probíhat ani prezenční, ani distanční výuka. Školní jídelna je mimo provoz.
 • Výuka 2. pololetí začíná v pondělí 1. 2. 2021 v režimu, který určí obě výše zmiňovaná ministerstva

Informace k pravidlům hodnocení za 1. pololetí 2020/2021

 • Při hodnocení se bralo v úvahu především:
 • Připojování žáků k distanční výuce, a to nejen k on-line hodinám, ale též realizace např. tištěných úkolů – týkalo se to především žáků, kteří prokazatelně neměli přístup k internetu (i přesto, že jim byl zapůjčen notebook a zajištěna karta IT)
 • Připojování k on-line hodinám
 • Aktivita při výuce
 • Včasné odevzdávání zadaných úkolů
 • Komunikace s vyučujícími
 • Výsledky testů, prezentací, projektů
 • Podklady ze září do 14. října + z doby, kdy chodili žáci rotačně na prezenční výuku (část listopadu + prosinec)
 • Tělesná výchova je u všech žáků hodnocena stupněm výborný, protože MŠMT nedalo žádný pokyn k tomu, aby byla TV nehodnocena
 • Pokud žák prokazatelně ze závažných důvodů nemůže být za 1. pololetí z jednoho či více předmětů hodnocen, bude mu prodlouženo klasifikační období do 31. 3. 2021. Pokud nebude možné ani do tohoto termínu žáka hodnotit, zůstává za 1. pololetí nehodnocen

Vážení rodiče,

Pokud byste měli jakékoli dotazy či problémy, obraťte se na třídní učitele nebo vedení školy. Děkuji vám za spolupráci a za úsilí, které vynakládáte při distančním vzdělávání svých dětí, vím, že to je velice obtížné a velmi si toho vážím.

Dagmar Zelená
Vážení rodiče, milí žáci,

Na základě rozhodnutí MZd ČR nastupují 4. 1. 2021 do školy pouze děti přípravné třídy a žáci 1. a 2. tříd. Ostatní ročníky se učí distančně tak, jak tomu bylo v podzimních měsících. Jednotliví vyučující se s žáky k výuce setkají na Teams podle rozvrhu, na nějž byli žáci zvyklí. Případné změny oznámí příslušní učitelé nebo třídní učitelé.

Přeji vám všem mnoho zdraví a pohody v roce 2021

D. Zelená


PŘÍCHODY A ODCHODY DO ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 4. 1. 2021

Rozpis hodin ZDE


Rozvrhy tříd a učitelů v době epidemiologické situace COVID


Vážení rodiče, milí žáci,

Dnes, tj. ve středu 16. 12., jsme obdrželi od MŠMT Informace k provozu škoy a školských zařízení do konce roku 2020, kde se uvádí, že usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření vláda zakázala od 21. prosince do 23. prosince osobní přítomnost žáků a též i účastníků školní družiny a školního klubu. Z těchto důvodů tedy nemůžeme poskytnout ani konzultace žákům, ani pobyt dětí ve školní družině.
Na tyto dny náleží rodičům ošetřovné.
Omlouvám se za včerejší informaci, chtěli jsme vyjít vstříc, ale bohužel to
nelze.
Informace o nástupu žáků 4. 1. 2021 platí, pokud by pokračovala na 2. stupni rotační výuka, nastoupily by jako první 7. ročníky + 8. B + 9. ročníky. Budeme sledovat pokyny vlády a včas vás informovat.

Přeji všem krásné Vánoce, mnoho zdraví, pohody, klidu.

Mgr. Dagmar Zelená
ředitelka školy


Vyjádření ministra  školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy

21. a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky. Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.


Vážení rodiče, milí žáci,

po velkém úsilí se podařilo s firmou, která v části budovy školy provádí rekonstrukci oken, dohodnout zprovoznění dalších učeben, proto můžeme zefektivnit nástup žáků 2. stupně do školy následujícím způsobem:

30. 11. – 4. 12. – 9. ročníky + 6. ročníky + 8. A

7. 12. – 11. 12. – 9. ročníky + 7. ročníky + 8. B

14. 12. – 18. 12. – opět 1. skupina, tedy 9. ročníky + 6. ročníky + 8. A

Mgr. Dagmar Zelená
ředitelka školy


Informace k talentovým zkouškám z výtvarné výchovy pro školní rok 2021/2022:

Vážení uchazeči,

talentové zkoušky z výtvarné výchovy proběhnou dne 19. 5. 2021.

Vzhledem k nejisté situaci způsobené pandemií COVID 19 budou podrobnější informace zveřejněny až v průběhu měsíce března 2021.

Patrně budeme nadále požadovat odevzdání 10 domácích prací + výsledky
talentových zkoušek konaných ve škole.

Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče,

připomínáme, že vzhledem k současné situaci se prezenční třídní schůzky ani klub rodičů ve středu dne 18. 11. 2020 nekonají. Pokud si budou chtít třídní učitelé sjednat s rodiči schůzky on-line, je to v jejich kompetenci a je to po dohodě možné.


Vážení rodiče,

ve středu 18. 11. 2020 se na základě rozhodnutí MZ ČR vracejí do škol děti přípravných tříd a žáci prvních a druhých ročníků základních škol.

Už se na vaše děti těšíme, výuka bude probíhat běžnou prezenční formou, pro žáky 1. a 2. tříd a děti přípravné třídy tedy od 18. 11. končí distanční výuka.

Výuka bude probíhat podle stávajících rozvrhů, hudební výchova může probíhat, ale beze zpěvu, tělesná výchova se zatím vyučovat nesmí. Třídní učitelky si na základě této skutečnosti mohou rozvrhy tříd pozměnit, vše se od nich dozvíte formou komunikace, na kterou jste doposud zvyklí.

Děti, žáci i zaměstnanci školy musí mít po celou dobu pobytu ve škole roušky, prostor učeben, chodeb i školní družiny je samozřejmě dezinfikován a bude plně připraven pro nástup žáků. Samozřejmostí zůstávají nachystané hygienické pomůcky v každé učebně i na chodbách. V případě potřeby máme k dispozici i dětské roušky, i když předpokládáme, že si děti přinesou alespoň 2 roušky z domova.

Třídní kolektivy se dělit nemusí, mohou tedy chodit společně do školy celé třídy. Je však žádoucí, aby se třídní kolektivy mezi sebou příliš nemíchaly, proto může dojít k určitým přesunům ve školní družině. O činnosti a provozu školní družiny vás bude informovat vedoucí ŠD a paní vychovatelky.

Asistenti pedagoga fungují opět v plném rozsahu jako před uzavřením škol.

Stravovat se děti budou tak jako dříve ve školní jídelně U Půjčovny.
Vážení rodiče, pokud byste měli jakékoliv dotazy, připomínky či problémy, obraťte se na své třídní učitelky nebo na vedení školy – na paní zástupkyni nebo na mě.

O nástupu žáků ostatních ročníků, tedy 3. – 9. tříd, zatím rozhodnuto nebylo, vše závisí na vývoji epidemiologické situace. Bližší informace ze strany ministerstev by měly být zveřejněny v pátek, jakmile budu vědět podrobnosti, seznámím vás s nimi.

Velmi vám děkuji za spolupráci, trpělivost a vstřícnost, jsem si vědoma velké zátěže, která je nyní na vás kladena. Vážím si toho, jak se s ní vyrovnáváte.

Dagmar Zelená


Vzhledem k usnesení Vlády ČR vydanému s účinností od 2. 11. 2020 do 20. 11. 2020 – kdy stále platí zákaz osobní přítomnosti žáků 1. a 2. stupně a přípravných tříd ve školách a školských zařízeních – ruší se ředitelské volno, které bylo naplánováno na pondělí 16. 11. 2020. Tento den se uskuteční distanční výuka jako obvykle. Rodiče mají tento den nárok na ošetřovné.

Mgr. Dagmar Zelená,
ředitelka školy


Dopis rodičům – Městská část Praha 1  ZDE


Pokyny k distanční výuce v době od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020

(Od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020 jsou vyhlášeny celorepublikové podzimní prázdniny, na něž se distanční výuka nevztahuje. Pokud nedojde k dalším opatřením, měli by se žáci vrátit do škol v pondělí 2. 11. 2020)

Na základě novely školského zákona, platné od 1. 9. 2020, je distanční výuka povinná pro všechny žáky. Pokud se jí žák neúčastní, musí být do 3 dnů řádně omluven zákonným zástupcem a absence musí být zdůvodněna (jedná se o připojení k video – hodinám).

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

 • Probíhá dvěma formami:
 1. a) on – line
 2. b) off – line
 3. Výuka on – line
 • Je to takový způsob výuky na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu. Rozlišuje se výuka synchronní a asynchronní
 • Synchronní výuka – učitel je s dětmi propojen prostřednictvím nějaké komunikační platformy, v našem případě Teams. Skupina je ve stejný čas na stejném virtuálním místě. V žádném případě se nebude synchronně realizovat rozvrh, synchronní výuka by na 1. stupni neměla trvat déle než 1 vyučovací hodinu denně, na 2. stupni je vytvořen náhradní on-line rozvrh pouze hlavních předmětů – čeština, matematika a cizí jazyky. Připojení žáků je povinné, vztahuje se na ni omlouvání absencí viz výše.
 • Asynchronní výuka – žáci pracují v jimi zvoleném čase a vlastním tempem na zadaných úkolech a v on-line prostředí se nepotkávají. Učitel může posílat zadání na samostatných či skupinových úkolech, může vést s žáky konzultace. Zadání může probíhat denně, ale také třeba 1x týdně (větší rozsah úkolů ke splnění). Této formy výuky + výuky off-line využijeme pro ostatní předměty.
 1. Výuka off – line
 • Způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a k jehož realizaci není třeba digitální technologie. Nejčastěji jde o samostudium, plnění úkolů z učebnic, zaslaných materiálů apod.
 • Zadávání úkolů může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně při zachování bezpečnostních opatření. Pokud tedy nějaký žák opravdu nemá přístup k připojení k síti, obraťte se na třídní učitele nebo na učitele příslušných předmětů. Úkoly k vypracování bychom nechali ve vrátnici budov Vodičkova 22 a Jindřišská 32, kam by si mohli žáci nebo jejich zákonní zástupci dojít úkoly vyzvednout a odevzdat vypracované.

Škola bude využívat všech forem distanční výuky, nikoliv pouze formu synchronní.

Prostředí, v němž se bude pracovat a kde žáci najdou materiály a úkoly

 • Teams – přístupová hesla žáci obdrželi, pokud nemají, kontaktujte třídního učitele nebo Mgr. Hulešovou
 • Bakaláři – nástěnky tříd, nástěnka školy, dokumenty (Komens)
 • Maily
 • Případně web školy – většinou obecné zprávy

STRAVOVÁNÍ

 • Žáci se mohou chodit stravovat, je třeba se předem přihlásit vedoucí školní jídelny – 222 231 665

V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici na mailových kontaktech nebo na tel. č. 222 231 648

Děkujeme za pochopení a doufáme, že se co nejdříve chod školy vrátí do normálních kolejí.

Dagmar Zelená


Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021  ZDE


Nařízení ředitelky o provozu Školní jídelny Jindřišská ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19 ZDE


Informace k podmínkám výuky a provozu školy, školní družiny a školního klubu v souvislosti s pandemií Covid – 19 ZDESeznam žáků 1. A ZDE Třídní učitelka Mgr. T. Dvořáková
Seznam žáků 1. B ZDE Třídní učitelka Mgr. L. Boháčová


Veřejné losování dne 12. 5. 2020 – výsledky losování ZDE


ZÁPIS pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU


Výuku 8 světových jazyků online a zdarma naleznete na .www.jazyky-online.info


DOPORUČENÝ SEZNAM POMŮCEK

 • 1x KELÍMEK NA VODU
 • TUŽKY MĚKKÉ – tužka č. 1 /2x/, tužka 4B /2x/
 • 1x KLASICKOU GUMU /velmi dobrá – značka MAPED/
 • 1x PLASTICKOU GUMU
 • VHODNÉ OŘEZÁVÁTKO
 • LEPIDLO – tuba i tekutý Hercules
 • 1x KVALITNÍ NŮŽKY NA PAPÍR /ne dětské/
 • 1x SAMOLEPICÍ PAPÍROVOU PÁSKU
 • TEMPERY NEBO AKRYLOVÉ BARVY /základní odstíny ve větších tubách/
 • 1X KVALITNÍ AKVARELOVÉ NEBO KLASICKÉ VODOVÉ BARVY /velmi dobrá značka vodovek Faber-Castell/
 • KVALITNÍ KULATÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 8
 • KVALITNÍ PLOCHÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 4, 12
 • 2x ČERNÁ TUŠ, 1x HNĚDÁ TUŠ + 1x NÁSADKA + 1x PERKO /NA NÁSADKU/
 • 1x SUCHÉ PASTELY – ideálně řadu 24 barev
 • RUDKY HNĚDÉ, PŘÍRODNÍ UHEL

Další požadavky sdělí konkrétní vyučující předmětu VV.


Přípravná třída

Přípravná třída – školní rok 2019/2020

Odklad povinné školní docházky
Bylo vyhověno 18 žadatelům, u 4 je přerušeno správní řízení z důvodu nedodání potřebných dokumentů.

Odklad školní docházky – školní rok 2019/2020


Vážení rodiče,

Od 1. 2. 2018 došlo ve školním řádu k úpravě v oblasti omlouvání absencí na základě Pokynu MŠMT 2017. Tuto úpravu naleznete ve Školním řádu i v Informacích pro rodiče – obojí na webu školy.

Dodatek ke školnímu řádu – omlouvání absencí.

Děkujeme za pochopení
Dagmar Zelená


Dodatek ke školnímu řádu – závažné provinění najdete ZDE
nebo ve školním řádě ZDE


Vážení rodiče,

Na základě projednání na pedagogické radě a na Klubu rodičů dne 22. 11. 2017 jsme zavedli opatření v používání mobilních telefonů. Žáci si ráno uzamknou mobilní telefon do šatní skříňky a k dispozici ho budou mít opět po skončení vyučování. Pokud se budete v naléhavých případech potřebovat s dítětem spojit, využijte sekretariátu – 222 231 648. Totéž se týká i dětí – pokud budou potřebovat spojit se s vámi, mohou využít sekretariátu či kabinetů učitelů nebo sborovny.

Toto opatření bylo zavedeno kvůli zvyšujícímu se používání mobilních telefonů v neoprávněných a nepovolených situacích.

Děkujeme za pochopení,
Mgr. Dagmar Zelená, ředitelka školy.


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v letošním školním roce mají naši školu v péči v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4: (Francouzská 56, Praha 10)

Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058, 267 997 011; e-mail: kdvorakova@ppppraha.cz
Mgr. Andrea Růžičková (psycholog), e-mail: aruzickova@ppppraha.cz
<mailto:aruzickova@ppppraha.cz> , telefon: volat ústřednu: 267 997 011


V souvislosti s celkovou přípravou dítěte na vstup do 1. třídy doporučujeme seznámit se s dokumentem MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ viz na našem webu níže.


Vážení rodiče,

v případě, že budete svou dceru či svého syna objednávat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), je nezbytné, abyste nejprve vyplnili informovaný souhlas. Za tímto účelem kontaktujte výchovného poradce nebo třídního učitele svého dítěte.

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

 • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
 • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
 • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
 • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
 • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
 • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
 • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

KROUŽKY V KM

Ke stažení ve formátu .pdf ZDE

NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

Vážení rodiče, milí žáci,

pokud se nic nezmění, tak od 30. 11. 2020 by měli k prezenční výuce
nastoupit všichni žáci 1. stupně a žáci 9. tříd. Tato prezenční výuka se už
nebude měnit a žáci budou do školy docházet trvale.

Žáci 6. – 8. tříd se vrátí rotačně, tzn., že se budou třídy střídat po
týdnu. Harmonogram bude následující:

30. 11. – 4. 12. 2020 – celý 1. stupeň + 9. ročníky + 6. ročníky prezenční
výuka, žáci 7. a 8. ročníků mají nadále distanční výuku ve všech formách.

7. 12. – 11. 12. 2020 – celý 1. stupeň + 9. ročníky + 8. ročníky prezenční
výuka, žáci 6. a 7. ročníků mají distanční výuku ve všech formách.

14. 12. – 18. 12. 2020 – celý 1. stupeň + 9. ročníky + 7. ročníky prezenční
výuka, žáci 6. a 8. ročníků mají distanční výuku ve všech formách.

Třídy na prezenční výuce se budou učit podle upravených rozvrhů bez TV,
podle nichž se učily od 5. 10 do 13. 10. 2020. Všichni žáci by tyto rozvrhy
měli mít, pro jistotu je ještě umístíme jako přílohu na nástěnku školy v
Bakalářích.

V týdnu od 21. 12. jsou od 23. 12. vánoční prázdniny, původně jsem dala na
21. – 22. 12. ředitelské volno. Vzhledem k současné situaci ho zatím
nevyhlašuji, požádám vás, rodiče, abyste se spojili se svými třídními
učiteli a sdělili jim, jak by pro vás případné ředitelské volno či distanční
výuka po tyto dva dny byly náročné. Samozřejmě pro žáky 1. stupně by
fungovala školní družina. Je možná i varianta, že stejně jako na podzim
Vláda ČR (MŠMT) změní organizaci školního roku a na 21. – 22. 12. vyhlásí
vánoční prázdniny. Zatím to však nikde nezaznělo. Pokud by k tomu nedošlo a
ředitelské volno či distanční výuka by nebyla pro vás akceptovatelná,
nastoupily by zase od 21. 12. 6. ročníky + celý 1. stupeň + 9. ročníky.

V případě jakýchkoliv připomínek či nejasností kontaktujte vedení školy.

Děkuji vám všem za součinnost a pochopení, D. Zelená

Komentáře nejsou povoleny.