DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Prosíme zákonné zástupce dětí přijatých do přípravné třídy a do 1. třídy (školní rok 2023/2024) a dále dětí, kterým již bylo vydáno rozhodnutí o odkladu, aby si ve dnech 22. – 24. 5. 2023 v čase od 7.30 do 16.00 hodin přišli vyzvednout ROZHODNUTÍ do kanceláře školy – budova Vodičkova 22 – 1. patro.

Děkujeme.


Výsledky 2. kola talentových zkoušek z VV 2023 ZDE


Výsledky veřejného losování k zápisu dne 10. 5. 2023 ZDE


Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024
Žáci přijati do 1. ročníku ZDE
Odklad školní docházky ZDE
Přípravná třída ZDE


Výchovný poradce
Mgr. Jana Verzichová
tel: 222 231 648
e-mail : vychovnyporadce@zsvodickova.czInformace pro zájemce o přijetí do třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče,

již tradičně otevíráme ve školním roce 2023/2024 v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Součástí vzdělávacího programu výtvarné třídy je rovněž teoretická výuka – předmět dějiny umění (jedna hodina týdně). U uchazeče předpokládáme mimořádný zájem o výtvarnou výchovu a chuť věnovat se tvorbě i nad rámec vyučování ve svém volném čase.
Zařazení do třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy je umožněno žákům na základě úspěšného zvládnutí talentových zkoušek, které jsou rozděleny do dvou kol:
1. kolo: hodnocení domácích prací uchazeč odevzdá 10 domácích prací (různé techniky: kresba a malba na minimálním formátu A3, grafika, kombinovaná technika, prostorová tvorba…), vytvořených nejlépe v posledních 6 měsících, do vestibulu školy ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, případně do kanceláře v 1. patře téže budovy do středy 10. 5. 2023. Práce budou označené jménem a věkem, kdy uchazeč práci vytvořil, budou vloženy v podepsaných deskách. V případě prostorových objektů (sochy, plastiky atd.) bude předložena pouze jejich fotodokumentace v tištěné podobě.
Termín odevzdání – nejpozději 10. 5. 2023 do 16.00 ve vestibulu školy
Komise výtvarníků školy domácí práce posoudí a ohodnotí maximálně 10 body za všechny práce celkem.
Podmínkou postupu do 2. kola je dosažení alespoň 5 bodů v 1. kole.
2. kolo: talentové zkoušky – absolvují žáci úspěšní v prvním kole. Termín 2. kola – středa 17. 5. 2023 od 8.15. – koná se v budově školy – Vodičkova 22, Praha 1

Obsahem talentových zkoušek bude:

1. Test kulturního přehledu (5 otázek) – hodnoceno 5 body
2. Studijní kresba tužkou (zátiší s ovocem, zeleninou)
3. Fantazijní malba akvarelovými barvami na zadané téma

Výtvarné pomůcky (měkkou tužku, gumu, vodové/akvarelové barvy a štětce) si na zkoušky žáci přinesou s sebou.
Hodnotit se bude u studijní kresby kompozice, schopnost zachytit objem, proporce, technika kresby; u malby originalita, nápad, cit pro kompozici a práci s barvami, obsahová shoda se zadaným tématem.
Komise výtvarníků školy práce posoudí a ohodnotí. Za jednotlivou práci je možné získat maximálně 10 bodů, za test 5 bodů, dohromady maximálně 25 bodů.

Informace ve formátu pdf ZDE


Informace k zápisu do 1. tříd a přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 ZDE
Lyžařský výchovně – výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků
školní rok 2022/2023
Místo: Lyžařské středisko Petříkov v Jeseníkách.
Termín: 14. 1. – 21. 1.2023
Cena: 5 800,- Kč
V ceně je zahrnuta doprava autobusem, plná penze, pitný režim, pojištění odpovědnosti.
Závazná přihláška a další informace ZDE


ZÁJMOVÉ KURZY 2022-2023


Informace k zápisu na školní rok 2022/2023 ZDE

Seznam věcí – Přípravná třída ZDE

Seznam pomůcek – 1. třída ZDE

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Výuku 8 světových jazyků online a zdarma naleznete na .www.jazyky-online.info


DOPORUČENÝ SEZNAM POMŮCEK

 • 1x KELÍMEK NA VODU
 • TUŽKY MĚKKÉ – tužka č. 1 /2x/, tužka 4B /2x/
 • 1x KLASICKOU GUMU /velmi dobrá – značka MAPED/
 • 1x PLASTICKOU GUMU
 • VHODNÉ OŘEZÁVÁTKO
 • LEPIDLO – tuba i tekutý Hercules
 • 1x KVALITNÍ NŮŽKY NA PAPÍR /ne dětské/
 • 1x SAMOLEPICÍ PAPÍROVOU PÁSKU
 • TEMPERY NEBO AKRYLOVÉ BARVY /základní odstíny ve větších tubách/
 • 1X KVALITNÍ AKVARELOVÉ NEBO KLASICKÉ VODOVÉ BARVY /velmi dobrá značka vodovek Faber-Castell/
 • KVALITNÍ KULATÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 8
 • KVALITNÍ PLOCHÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 4, 12
 • 2x ČERNÁ TUŠ, 1x HNĚDÁ TUŠ + 1x NÁSADKA + 1x PERKO /NA NÁSADKU/
 • 1x SUCHÉ PASTELY – ideálně řadu 24 barev
 • RUDKY HNĚDÉ, PŘÍRODNÍ UHEL

Další požadavky sdělí konkrétní vyučující předmětu VV.


Vážení rodiče,

Od 1. 2. 2018 došlo ve školním řádu k úpravě v oblasti omlouvání absencí na základě Pokynu MŠMT 2017. Tuto úpravu naleznete ve Školním řádu i v Informacích pro rodiče – obojí na webu školy.

Dodatek ke školnímu řádu – omlouvání absencí.

Děkujeme za pochopení
Dagmar Zelená


Dodatek ke školnímu řádu – závažné provinění najdete ZDE
nebo ve školním řádě ZDE


Vážení rodiče,

Na základě projednání na pedagogické radě a na Klubu rodičů dne 22. 11. 2017 jsme zavedli opatření v používání mobilních telefonů. Žáci si ráno uzamknou mobilní telefon do šatní skříňky a k dispozici ho budou mít opět po skončení vyučování. Pokud se budete v naléhavých případech potřebovat s dítětem spojit, využijte sekretariátu – 222 231 648. Totéž se týká i dětí – pokud budou potřebovat spojit se s vámi, mohou využít sekretariátu či kabinetů učitelů nebo sborovny.

Toto opatření bylo zavedeno kvůli zvyšujícímu se používání mobilních telefonů v neoprávněných a nepovolených situacích.

Děkujeme za pochopení,
Mgr. Dagmar Zelená, ředitelka školy.


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v letošním školním roce mají naši školu v péči v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4: (Francouzská 56, Praha 10)

Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058, 267 997 011; e-mail: kdvorakova@ppppraha.cz
Mgr. Andrea Růžičková (psycholog), e-mail: aruzickova@ppppraha.cz
<mailto:aruzickova@ppppraha.cz> , telefon: volat ústřednu: 267 997 011


V souvislosti s celkovou přípravou dítěte na vstup do 1. třídy doporučujeme seznámit se s dokumentem MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ viz na našem webu.


Vážení rodiče,

v případě, že budete svou dceru či svého syna objednávat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), je nezbytné, abyste nejprve vyplnili informovaný souhlas. Za tímto účelem kontaktujte výchovného poradce nebo třídního učitele svého dítěte.

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

 • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
 • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
 • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
 • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
 • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
 • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
 • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Komentáře nejsou povoleny.