DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 5. 5. 2015 od 14:00 do 18:00 hodin v hlavní budově školy Vodičkova 22, Praha 1.
Rádi Vás naší školou provedeme, zodpovíme Vaše dotazy týkající se výuky, provozu i mimoškolní činnosti žáků a v krátkosti Vám nastíníme, čím je naše škola zajímavá.


V Praze dne 26. 2. 2015

Vážení rodiče,

již tradičně otevíráme ve školním roce 2015/2016 v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. U zájemce o tuto třídu se předpokládá, že má mimořádný zájem o výtvarné tvoření, že se mu věnuje ve větší či menší míře i v rámci svého volného času (není podmínkou) a že je připraven věnovat se této činnosti v případě potřeby i nad rámec školního vyučování /soutěžní výtvarné projekty atd./. Součástí vzdělávacího programu výtvarné třídy je rovněž teoretická výuka – předmět Dějiny umění /jedna hodina týdně/.
Zařazení do třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy je umožněno žákům na základě:
úspěšného vykonání talentových zkoušek (kolorovaná kresba – ilustrace k přečtené básni, pohádce, bajce atd.). Výtvarné prostředky budou školou zapůjčeny.
výsledku hodnocení předložených prací, které žák přinese k talentové zkoušce – minimálně 5 prací nejlépe z letošního školního roku v podepsaných deskách; přidat lze též fotodokumentaci prostorových prací (keramické výrobky, kašírované objekty atd.)
Na každé práci musí být uveden věk dítěte.

Termín konání talentových zkoušek: 20. 5. 2015 od 8.15 hod.

V případě zájmu vyplňte přihlášku a odevzdejte ji do kanceláře školy nejpozději 10. 5. 2015
Pozvání k talentovým zkouškám obdrží žák po odevzdání závazné přihlášky.
Přihláška k talentovým zkouškám

V případě, že máte zájem o bližší informace k celkovému chodu naší školy, nabízíme Vám k tomu DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná v úterý 5. 5. 2015 od 14.00 do 18.00.


Škola v přírodě ve dnech 5. 6. – 13. 6. 2015 do Costa Brava, Španělsko, pro žáky 9. B

Důležité informace:
Odjezd na ŠvP z Černého Mostu v cca 9:00. Místo a čas odjezdu bude dále upřesněno.
Informace o zájezdu a hotelu najdete na:
http://monatour.cz/spanelsko/costa-brava/sorrador-busem/?DateFrom=2015-03-04&TransportationTypeID=199

Informace o platbě ZDE

Olga Sklenářová


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že od 1. 2. 2015 převzaly naši školu do péče v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4:(Francouzská 56, Praha 10)
PhDr. Jaroslava Pánková (psycholog), tel. 267 997 039; jpankova@ppppraha.cz
Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058; kdvorakova@ppppraha.cz
Obě pracovnice můžete kontaktovat rovněž prostřednictvím ústředny PPP: tel. 267 997 011


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016 ZDE

Písemné oznámení rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce vyzvedne osobně v hlavní budově školy Vodičkova 22, Praha 1 v sekretariátu v 1. patře ve dnech 16. – 18. února 2015 v době od 8.00 do 15.00 hod. Zde rovněž potvrdí převzetí.

Pro rodiče přijatých žáků se 25. 6. od 16.30 hod. uskuteční první třídní schůzka v budově Jindřišská 32.


banner_Labyrint_ved(eni)Zasíláme srdečné pozdravy z Univerzity prvního věku na PedF UK – Labyrintu věd(ění).
Děkujeme všem, kteří nám dali zpětnou vazbu. Přihlášky na všechny akce pečlivě evidujeme a máme radost z toho, že jejich počet sice pomaloučku, ale přece jen narůstá. Neděje se tak ve velkých skocích, ale zato průběžně. Těšíme se, že přijdou i skupinkové či skupinové přihlášky.
Na naše webové stránky se můžete prokliknout z podobného banner na úvodní webové straně PedF UK (www.pedf.cuni.cz).
Mějte se hezky, přejeme krásný sprint směrem k pololetnímu vysvědčení a potom již nádherný a zasloužený prodloužený víkend! Loučíme se s přáním a vizí, že návštěva přednášky JAK (NE)KOMUNIKOVAT, která se koná již příští týden, by mohla být zajímavým zpestřením vstupu do druhé části školního roku.
Váš
Tým Labyrintu (věd)ění


Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od začátku školního roku dochází velká část žáků pozdě na ranní vyučování, jsem nucena zavést následující opatření. Toto opatření je zároveň dodatkem školního řádu, tudíž je pro žáky závazné. Týká se žáků, jejichž výuka probíhá v budově Vodičkova 22.
Žák, který přijde do školy po 8. 00, je povinen předložit žákovskou knížku konající službě (nejčastěji to je školnice.) V žákovské knížce musí být prokazatelně uveden důvod pozdního příchodu – návštěva lékaře, nevolnost apod. Nevyžadujeme striktně potvrzení lékaře, ale musí být podpis zákonného zástupce žáka. Pokud se stane, že žák uvízne např. v dopravní zácpě, stačí, když je situace telefonicky oznámena do kanceláře školy (222 231 648).
Žákům, kteří budou mít výše zmiňované potvrzení, bude umožněno ihned po příchodu do školy jít do šaten a následně do výuky.
Pokud žák nebude schopen důvod svého pozdního příchodu doložit, bude čekat v průběhu 1. vyučovací hodiny ve vestibulu školy, do výuky půjde až na 2. vyučovací hodinu a první bude chápána jako neomluvená (§ 22, odst. 3, písm. d) školského zákona).
Vážení rodiče, velmi nerada k tomuto opatření přistupuji, ale je opravdu nezbytné. Někteří žáci nám chodí pozdě opakovaně a hlavně bezdůvodně.
Samozřejmě, že u dětí, kterým se opoždění přihodí výjimečně, budeme postupovat individuálně.

Děkuji za pochopení
Dagmar Zelená
Praha 26. 11. 2014


Poznávací zájezd do Benátek pro žáky 8. B tř.
Informace ZDE


Poznávací zájezd do JIŽNÍHO WALESU se bude konat ve dnech 25.5.-31.5.2014.
Informace ZDE


NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Reportáže a akce Klubu v roce 2015! V galerii Klubu Mladých najdete rozsáhlé fotoreportáže

VÍKEND_V_KLUBU_6 HUSTEC_-_Václavské_velikonoce_spol_PDF hustec_-_velikonoce_na_Uhelňáku_-_spol_PDF


Vážení rodiče,

vzhledem k úpravám ve školských právních předpisech a určitým změnám v provozu školy jsme doplnili školní řád viz. IX. kapitola Dodatky ke školnímu řádu. Nově upravená verze je k dispozici v rubrice Ke stažení – Soubory.

Mgr. Dagmar Zelená

ředitelka školy


Úspěchy našich žáků

Naši žáci byli na základě talentových zkoušek v lednu 2014 přijati na prestižní střední umělecké školy. V pořadí přijatých obsadili prvních šest míst (v konkurenci v průměru 60 – 130 uchazečů).

Příklad škol: VOŠ a SPŠ grafická Hellichova (1. – 3. místo), SUŠ Václava Hollara (2. a 7. místo), SUPŠ Žižkovo náměstí (3. místo), Michael – SŠ reklamní a umělecké tvorby (2. místo).


Rodičům budoucích prvňáčkůinformace ZDE

Ve školním roce 2015/2016 budeme opět otevírat přípravnou třídu, která je určena k systematické přípravě dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Informace o zařazení dítěte do přípravné třídy získáte u zápisu budoucích prvňáčků.

Výchovně vzdělávací program přípravné třídy naleznete ZDE


Základní informace o nás naleznete ZDE

Komentáře nejsou povoleny.