DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Vážení rodiče, pokud budete potřebovat pro vaše dítě potvrzení o návštěvě školy, prosím, kontaktujte nás do pátku 17. 7. 2020, potvrzení vám rádi vydáme, popř. zašleme elektronicky na vaši e-mailovou adresu.

Od 20. července bude kancelář školy z důvodu čerpání dovolených uzavřena. Od 20. srpna vám budeme opět k dispozici.

Děkujeme a přejeme pěkné léto.


Aktuální informace k projektu „V Praze naučíme děti sportovat“ v období pandemie COVID-19 ZDE


Milí žáci, milí rodiče, přeji vám jménem všech kolegů krásné prázdniny, hodně klidu a odpočinku a načerpání sil do dalšího školního roku.

Mgr. Dagmar Zelená


Seznam žáků 1. A ZDE Třídní učitelka Mgr. T. Dvořáková
Seznam žáků 1. B ZDE Třídní učitelka Mgr. L. Boháčová


PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR ČESTICE ZDE


Vážení rodiče žáků, kterým byl z důvodu pandemie COVID 19 zrušen zájezd do Anglie,

přikládáme dopis od Student Agency, v němž vysvětlují důvody, proč stále ještě neposlali zpět finance. Jakmile je škola bude mít, budou vám vráceny na účet.

Děkujeme za pochopení,
Dagmar Zelená

Dopis od vedení SAT ZDE


Informace k ukončení školního roku 2019/2020

Školní rok bude ukončen vydáním vysvědčení v pátek 26. 6. 2020. Způsob vydávání vysvědčení, místo vydávání a ostatní okolnosti budou upřesněny v souvislosti s případnými pokyny MŠMT či MZ prostřednictvím třídních učitelů.

V týdnu od 22. 6. 2020 již nebudou probíhat klasické konzultace a klasická výuka, ale žáci budou se svými třídními učiteli řešit odevzdávání klíčů, úklid šaten, vyklízení skříněk apod. Učebnice budou odevzdávat pouze žáci 9. ročníku a žáci, kteří nebudou již pokračovat v docházce na naši školu (přijatí na víceletá gymnázia apod.)

Ostatní žáci si učebnice ponechají do příštího školního roku. Učebnice pro školní rok 2020/2021 budou vydány až během září či října 2020.

Všechny podrobné informace vám budou průběžně sdělovány prostřednictvím třídních učitelů na webových nástěnkách či v Bakalářích.

Děkujeme za pochopení, přejeme hodně sil k zvládnutí konce roku a děkujeme za spolupráci všem rodičům,

Dagmar Zelená


Žáci, kteří uspěli ve 2. kole talentových zkoušek z výtvarné výchovy – dne 3. 6. 2020
Seznam ZDE


INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ DO ŠKOLY OD 1. 6. A 8. 6. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s upravenými pokyny MŠMT, platnými od 1. 6. 2020, sděluji následující informace:

Od 1. 6. 2020 mohou do školy chodit i žáci 1. stupně, kteří se nenahlásili k 25. 5. 2020. Musí však být zachována bezpečnostní opatření jako doposud, tzn. maximálně 15 žáků ve skupině a neměnnost skupin v dopoledním a odpoledním pobytu ve škole. Proto prosím, abyste v případě zájmu nejdříve kontaktovali třídní učitelku, která vám podá informace o složení skupin apod. Každý žák, který nově nastoupí, musí mít podepsané čestné prohlášení, které si lze stáhnout z webu školy – na této úvodní stránce.

Nadále je však preferována dálková výuka.

Od 8. 6. 2020 mohou navštěvovat školu i žáci všech ročníků 2. stupně. V tomto případě však platí, že ředitel, pokud nemá vhodné podmínky, nemusí tuto aktivitu realizovat a žáky 2. stupně nemusí do budovy školy pustit.

Naše podmínky jsou omezené, protože v magistrátní části budovy Vodičkova 22 probíhá náročná rekonstrukce. Zároveň jsme museli některé učebny 2. stupně poskytnout 1. stupni, abychom dodrželi vládou nařízená bezpečnostní opatření. Přesto bychom rádi alespoň v omezené míře žákům 2. stupně nějaké konzultace umožnili.

Je nutné, abyste závazně sdělili svým třídním učitelům, kdo byste měli zájem, aby vaše děti do školy chodily. My pak zájem vyhodnotíme a budeme se snažit alespoň částečně přístup žákům umožnit. Jednalo by se především o konzultace v předmětech český jazy, matematika a anglický jazyk, dále chceme žákům umožnit osobně odevzdat zadané práce, či si vyjasnit hodnocení na konci 2. pololetí (dopsat práce, nechat se přezkoušet apod.) Rozhodně se nebude jednat o každodenní pravidelnou systematickou výuku, i nadále je preferována dálková forma výuky.

Každý žák, který by do školy přišel, musí mít vyplněné čestné prohlášení – je ke stažení zde na webu. Čestné prohlášení můžete posílat na mail ředitelky školy nebo na školní mail, nejpozději ho musí žák přinést v den nástupu do školy.

O přesném harmonogramu konzultací budete vyrozuměni nejpozději 9. 6. 2020 prostřednictvím vašich třídních učitelů. Vzhledem k nedostatku prostoru nepočítáme po 9. 6.2020 s hromadnými konzultacemi žáků 9. ročníků.

Během týdne od 8. – 12. 6. 2020 budete informováni o podrobném průběhu konce školního roku a o způsobu vydávání vysvědčení. Vysvědčení budeme vydávat vzhledem k situaci již v pátek 26. 6. 2020, to bude poslední den, kdy budou žáci ve škole.

Děkuji za pochopení a přeji vám mnoho sil, děkuji za váš vstřícný přístup a plné nasazení, kterým zvládáte současnou náročnou dobu.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ ZDE


Výsledky talentových zkoušek

Vážení rodiče, milé děti,

z přihlášených 60 žáků se 28 dostalo do 2. kola. Práce posuzovala tříčlenná komise výtvarnic, maximální počet bodů mohl být 10. Do 2. kola postoupili žáci, kteří získali 10 – 6 bodů včetně.

Všichni, kterých se 2. kolo týká, byli vyrozuměni telefonicky nebo mailem. Přesto uvádím důležité informace i touto cestou:

 • Vzhledem k současné situaci a přísným hygienickým podmínkám a opatřením vydaným MZ jsme museli letos zvolit netradiční formu – mimo budovu školy
 • 2. kolo se koná ve středu 3. 6. 2020
 • Pozvaní žáci se sejdou v 10. 30 před školou – Vodičkova 22
 • S sebou budou mít skicák (blok) A4, 2 – 3 tužky (pro jistotu) a gumu
 • Dále prosím přineste vyplněný přiložený dotazník ohledně odchodu žáka ze zkoušek domů
 • Vezměte si s sebou roušku, je možné i pití a svačina
 • Výtvarnice si rozdělí žáky do skupin a budou s nimi malovat venku v blízkosti školy (Františkánská zahrada apod.)
 • Návrat před školu bude okolo 12.30 – žák odejde domů buď sám nebo v doprovodu rodiče (pověřené osoby)
 • Pokud by nepřálo počasí, nebojte se, operativně bychom zajistili náhradní řešení, ale máme slíbeno jasno až polojasno a teploty kolem 20 stupňů

Přeji všem dětem štěstí, tvůrčí nápady a radost z malování
Dagmar Zelená

Formulář žádosti o vyzvednutí dítěte po skončení TZ z VV ZDEVážení rodiče,

1) vzhledem k předčasnému letošnímu ukončení zájmových kroužků, které zajišťuje ZŠ svými zaměstnanci, vám budou vráceny přeplatky:
a) hotově ve ŠD
b) v případě zájmu (např. větší částka) na váš účet. Prosíme o zaslání e-mailu se sdělením jména dítěte, názvu kroužku a čísla účtu, kam peníze zaslat.
2) Přeplatky za ŠD budou převedeny jako částečná úhrada pro š. r. 2020/2021.
Rodičům žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 již nebudou ŠD navštěvovat, budou peníze vráceny (stejný postup jako u kroužků – viz výše).
Veškeré informace vám podá vedoucí vychovatelka Renáta Antalová
e-mail: r.antalova@zsvodickova.cz
tel. 222 245 955 (v odpoledních hodinách)


Nástup žáků 1. stupně do školy

Informace v PDF formátu ZDE


„Sportuj doma s Nadací Pražské děti“

Vážení rodiče,

nadace Pražské děti připravila jako modifikaci sportovního projektu pro „dobu koronavirovou“ aktuální novinku. Tou je soutěž pro děti, které jsou a (případně i zůstanou) doma. Jedná se o soutěž pod názvem „Sportuj doma s Nadací Pražské děti“, kdy děti z 1. stupně ZŠ s dostupnými pomůckami (koště, bota, toaletní papír, atd.) jsou podle instrukcí motivovány k procvičení obratnosti.
Všechny podrobnosti a instrukce je možno nalézt na webu sportovního projektu nadace www.prazskedeti.info <http://www.prazskedeti.info/> . Na této webové stránce, kterou si děti otevřou je jednoduchý návod, jak se soutěže mohou zúčastnit.


Veřejné losování dne 12. 5. 2020 – výsledky losování ZDE


Vážení rodiče,
kdo z vás jste si ještě nepožádal o vrácení peněz za zrušené akce školy (zájezdy apod.), prosím, zašlete žádost v následující formě:

Název akce, jméno a příjmení žáka, třída a číslo účtu, kam si přejete částku zaslat. Posílejte prosím na mail ekonomky školy.

Zatím nemůžeme vracet částku za zájezd do Anglie, neboť CK nám dosud nezaslala peníze. Mělo by k tomu dojít na přelomu května a června 2020.

Děkujeme


Vážení rodiče,

jednotná přijímací zkouška z ČJ a M na čtyřleté obory s maturitou – gymnázia a SOŠ se koná dne 8. 6. 2020 (9. ročník).

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M na víceletá gymnázia se koná dne 9. 6. 2020 (5. a 7. ročník).

(Bližší informace na webových stránkách MŠMT.)


Výsledky přijímacího řízení k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 a do přípravné třídy

Do 1. ročníku lze přijmout 46 dětí. Děti byly přijaty na základě kritérií zveřejněných na webu školy (spádová oblast, bydliště dítěte na Praze 1 nebo starší sourozenec ve škole)
U dětí, které nesplnily kritéria přijetí, dojde k losování do počtu 46 a dále se bude losovat pořadí náhradníků.
Losování bude veřejné, zúčastní se ho vedoucí Odboru školství MČ Prahy 1, jsou zváni všichni rodiče a uskuteční se 12. 5. 2020 od 15.00 v aule v hlavní budově Vodičkova 22 – 1. patro
Pokud se zákonní zástupci přijatých dětí rozhodli umístit dítě na jinou školu, prosím, aby nám to neprodleně sdělili, abychom mohli dát šanci dalším dětem.

Děkujeme za pochopení,
Dagmar Zelená

Přijatí žáci – školní rok 2020/2021 ZDE


Sdělení pro zákonné zástupce žáků 9. tříd:

Vážení rodiče,

od 11. 5. 2020 mohou žáci 9. ročníků dobrovolně navštěvovat školu výhradně za účelem přípravy k jednotné přijímací zkoušce na SŠ. MŠMT zaslalo všem školám obecné pokyny týkající se hlavně bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, samotnou realizaci již nechává na jednotlivých školách.

Vzhledem k tomu, že ve skupině může být maximálně 15 žáků, předpokládáme, že vytvoříme maximálně 4 skupiny. Dvě skupiny by chodily do školy v pondělí a ve středu, další dvě skupiny v úterý a ve čtvrtek. Výuka by se realizovala od 10.00 do 12.00, žáci by měli pouze český jazyk a matematiku. Přesný rozvrh pošleme nejpozději ve středu 6. 5. 2020 na nástěnku tříd v Bakalářích.

Důležité pokyny:

 • Žáci musí mít na cestě do školy a ze školy zakrytý nos a ústa
 • Před školou se nesmí shlukovat, proto bude jedna skupina chodit do školy hlavním vchodem z Vodičkovy 22, druhá bočním vchodem ze Školské ulice (vstup do klubu)
 • Před školou si je vyzvedne příslušný pedagog, který bude v daný den zahajovat výuku, a dálkovým teploměrem změří žákovi teplotu
 • Žák, který by měl zvýšenou teplotu nebo vykazoval jakékoliv jiné známky nemoci, bude izolován v samostatné místnosti a zákonní zástupci budou kontaktováni, aby si ho odvedli domů
 • Z výše uvedených důvodů velmi naléhavě žádáme všechny rodiče, aby neposílali do školy děti, které nebudou zdravotně v pořádku
 • Žák musí mít s sebou minimálně 2 roušky a plastový sáček, kam je bude ukládat
 • V učebně při výuce, kde zajistíme patřičný rozestup lavic a kde žáci budou sedět v lavici po jednom, rouška být nemusí, při jakémkoliv pohybu v jiných prostorách školy je nutná
 • Jídelna bude v provozu, proto prosím nahlaste, kdo bude mít o oběd zájem a jaké dny
 • Obě skupiny se v jídelně nemohou potkávat, časový harmonogram bude upřesněn první den nástupu do školy
 • Každý den se budou veškeré užívané místnosti a plochy dezinfikovat
 • Vytvořené skupiny žáků se nemohou měnit, žáci takto zůstanou až do termínu přijímacích zkoušek
 • Termín zkoušek sdělíme ihned, jak bude vyhlášen MŠMT
 • Před zahájením docházky do školy musí zákonní zástupci vyplnit čestné prohlášení, které buď zašlete na mailovou adresu školy, nebo ho žák musí přinést 1. den docházky
 • Formulář je ke stažení ZDE

Vážení rodiče, budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se na své třídní učitele nebo na vedení školy.
Přeji hodně zdraví a pevné nervy,
D. Zelená
ředitelka školy


Vážení rodiče,

dle dosavadního sdělení Vlády ČR by se měli žáci 1. stupně vrátit do škol od 25. 5. 2020. Protože může dojít ještě k několika změnám, nebudu zabíhat do podrobností, pouze vás seznámím s tím, jak by to naše škola řešila.

Návrat prvostupňových dětí by měl být na základě dobrovolnosti, rodiče by měli zvážit, zda dítě do školy pošlou či nikoliv. Pokud by se rozhodli pro nástup, bude úředními orgány vytvořen jakýsi formulář, v němž rodiče potvrdí, že dítě není rizikovou osobou ani nesdílí společnou domácnost s osobou rizikovou či ohroženou. Tento formulář by odevzdali při nástupu dítěte do školy třídní učitelce. Předpokládám, že znění formuláře vytvoří nějaká úřední instituce, takže bude pro všechny školy jednotné. Jakmile budeme vědět podrobnosti, seznámíme vás nimi, případně formuláře rozešleme apod.

Pokud se týká organizace výuky a odpoledního pobytu žáků ve škole, zatím víme s jistotou dle sdělení MŠMT pouze to, že by žáci byli maximálně v 15 členných skupinách – stejná skupina by byla dopoledne při výuce a odpoledne v činnosti obdobné družině. Je žádoucí, aby se děti mezi sebou nemísily, proto nebudou fungovat klasické skupiny ve školní družině tak, jak jste zvyklí.

Skupiny na vyučování budeme organizovat podle toho, kolik žáků nám do školy nastoupí. Máme méně početné třídy, kde by mohli žáci zůstat pohromadě, máme třídy, které bude nutné rozdělit. V každém případě dáváme k dispozici 1. stupni celou budovu Vodičkova 22, kde jsou velké učebny i chodby, a tak mohou žáci dodržovat bezpečný rozestup, sedět každý sám v lavici apod. Kromě učeben a chodeb jsou v této budově k dispozici i dvě tělocvičny a dvě hřiště, takže je zaručena i pestrost činností v době strávené ve škole.
Personálně výuku pokryjeme, ale záleží na tom, kolik tříd budeme muset dělit. Pak by samozřejmě mohlo dojít k tomu, že početnější třída bude rozdělena a jedna část bude mít jiného pedagogického pracovníka než třídní učitelku. Obsahem výuky bude hlavně procvičování látky, opakování učiva a vysvětlování úkolů, které děti dostaly nebo ještě dostanou. Odpolední pobyt ve škole by byl v režii především vychovatelek ŠD, vychovatelů školního klubu a asistentů pedagoga. Žáci, kteří by do školy nenastoupili, by pokračovali ve výuce online, možná s určitými změnami, pokud by zrovna jejich učitelka učila ve třídě přítomné žáky.

Z výše uvedených důvodů velmi naléhavě prosím rodiče žáků 1. stupně a dětí přípravné třídy, aby pokud možno co nejdříve sdělili třídním učitelkám, zda do školy děti pošlou či nikoliv.

Pokud se týká žáků 2. stupně, tak zatím informace a pokyny z MŠMT nejsou definitivní, čeká se na vývoj situace. Hovoří se o možnosti konzultací vždy malých skupin žáků v průběhu června, ale jsou to zatím pouhé hypotézy. Pokud by k tomu skutečně došlo, tak bychom samozřejmě dali přednost žákům 9. ročníků (případně jednotlivcům sedmých ročníků, kteří se budou hlásit na víceletá gymnázia, dále žákům 8. ročníků) a poskytovali bychom jim konzultace z matematiky a českého jazyka – příprava na přijímací zkoušky na SŠ. U ostatních žáků by samozřejmě dále pokračovala výuka online tak jako dosud. Záleží i na volném prostoru, kolik učeben bude obsazených žáky 1. stupně apod.

Též se v současné době neví, jak to bude se školními jídelnami. Pokud mohu hovořit za naší jídelnu v budově školy Vodičkova, tak uděláme vše, abychom vařit mohli. Rozhodnutí však ještě nepřišlo, musíme tedy vyčkat.

Organizace nástupu dětí do škol se ujala i MČ Prahy 1, informace a dopis pro rodiče budou paní radní pro školství a panem starostou poskytnuty v příštích dnech.

Vážení rodiče, pokud byste měli nějaké obavy, dotazy či připomínky, s klidem se na mě obraťte.

Děkuji za pochopení, přeji hodně pevné zdraví i nervy,
Mgr. Dagmar Zelená
ředitelka školy


Vážení rodiče,

Zatím nám poslala vyúčtování pouze cestovní kancelář, která pořádala zájezd do Francie. Prosíme tedy rodiče žáků, kteří byli přihlášeni do Francie, aby ekonomce školy poslali jméno a příjmení žáka a číslo účtu, na nějž má být částka odeslána.

Prosíme o strpení v případě vrácení peněz za zájezd do Anglie a za předčasně ukončený LVVK, protože nám ještě cestovní kancelář pořádající Anglii a dopravce realizující dopravu žáků na a z LVVK neposlali vyúčtování. Intenzivně pracujeme na tom, aby tak učinili co nejdříve. I rodiče žáků přihlášených do Anglie a žáků účastnících se LVVK mohou posílat jméno žáka a číslo účtu ekonomce školy.

Děkuji za pochopení
D. ZelenáVážení rodiče,

je poměrně už dlouhá doba za námi, kdy vaše děti nemohou do školy, a vy je máte převážnou část dne na svých bedrech, ale je možná ještě delší doba před námi, kdy se stav nezmění. Proto bych vám všem ráda sdělila několik věcí, které považuji za důležité.

V první řadě je důležité vám připomenout, že za vzdělání žáka je zodpovědná
škola (s výjimkou žáků, kteří mají individuální vzdělávání – tzv. domácí). Proto se opravdu nebojte toho, že byste s dětmi museli denně „dřít“ přípravu do školy, učit je nové látce, připravovat na testy apod. Nic takového není třeba dělat. Naši učitelé dávají převážně cvičení na opakování, někdy dlouhodobější projekty, někdy výpisky z nových kapitol, ale samozřejmě se po návratu do školy vše procvičí, nová látka vysvětlí. Co se neprobere tento školní rok, probere se příští. Od 1. do 8. ročníku se neděje vůbec nic, s žáky devátých tříd je to horší z toho důvodu, že dělají přijímací testy, ale i to zvládneme. Ministr školství sdělil, že přijímací zkoušky se budou dělat nejdříve za 14 dní od nástupu do školy, takže bude dost času na intenzivní procvičování a opakování, i kdybychom měli pro žáky devátých tříd trochu pozměnit skladbu předmětů a více se věnovat právě češtině a matematice. Vše se dá vyřešit.

Možná se někdo z vás divíte, proč ještě v době elektronických vymožeností požadujeme klasické výpisky z odborných textů – učebnic. Jsme přesvědčeni, že práce s textem, umění postihnout v textu podstatné myšlenky, uvědomit si klíčová slova, soustředit se na to, co čteme, vzít si z toho to podstatné je nezbytným předpokladem pro další studia nejen na střední škole, ale i na dalších typech vyšších odborných a vysokých škol. Kromě toho je tvorba výpisků a výtahu z textu součástí výuky českého jazyka, proto se nyní velmi dobře hodí, že si žáci tuto teorii mohou v praxi vyzkoušet i v jiných předmětech. Dá-li nějaký učitel jako úkol pořízení výpisků, rozhodně to neznamená, že po návratu do školy se obsah látky bude zkoušet. Látka se probere, nemůžeme a nebudeme zkoušet to, co jsme s žáky neprobrali. Toho se rozhodně neobávejte.

Zároveň jsme si vědomi, že ne všichni z vás máte přístup k internetu. Nijak se tím nenervujte, nemůže-li vaše dítě dělat úkoly z odkazů na nějaké webové stránky, informujte se u příslušného učitele o alternativě, např. pracovní sešity , materiály, které dávají učitelé do Bakalářů apod.

Při jakýchkoliv problémech či nejasnostech kontaktujte buď přímo dotyčného učitele(to je samozřejmě nejefektivnější), pokud byste neuspěli, kontaktujte třídního učitele či vedení školy. Všechny pracovní mailové adresy jsou na webu školy pod ikonkou Kontakty.

Připomínám, že škola je otevřena PO, ÚT, ST od 9.00 do 12.00, žáci si mohou chodit pro zapomenuté učebnice apod., samozřejmě při dodržení všech vládou nařízených bezpečnostních opatřeních.

Vážení rodiče, děkuji vám za sounáležitost, spolupráci i za vaše maily plné podpory, i my si uvědomujeme, že tato doba je pro vás velmi zatěžkávající.

Dagmar Zelená


Informace k zápisu do 1. tříd a přípravné třídy pro školní rok 2020/2021 ZDE


Důležité informace ke způsobu podání
Žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání, žádostí o přípravnou třídu a žádostí o odklad povinné školní docházky ZDE


ZÁPIS pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU


Informace k talentovým zkouškám ZDE

Závazná přihláška do 6. třídy s rozšířenou výukou Vv pro šk. rok 2020/2021
(pro žáky 5. A, 5. B ZŠ Vodičkova)
ZDE

Přihláška k talentovým zkouškám z Vv do ZŠ VVodičkova 22, Praha 1 – do třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy ZDEVážení rodiče,

od pondělí 23. 3. se naše škola stala jednou ze škol, která je povinna zajistit dohled a stravování dětem pracovníků integrovaného záchranného systému. Naši učitelé tak budou denně (PO – PÁ) od 7.00 – 18.00 dohlížet na tyto děti. Proto vás prosíme o shovívavost, pokud třeba z vašeho pohledu nebude zpětná vazba učitele na vypracované úkoly vašich dětí dostatečně rychlá apod. Doufáme, že se nám to podaří zvládnout.

Připomínám, že někteří kolegové vkládají učební materiály do Bakalářů, tak prosím sledujte nejen webové nástěnky tříd, ale i svou třídu v Bakalářích.

Děkujeme za pochopení, D. Zelená


Výuku 8 světových jazyků online a zdarma naleznete na .www.jazyky-online.info


Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a jejímu nepředvídatelnému vývoji škola rozhodla o zrušení všech zájezdů do zahraničí, které se měly konat do konce školního roku. Jedná se o zájezdy do Anglie, Francie, Španělska a Říma. Vy, kteří jste řádně přihlášeni, dostanete zpět peníze v plné výši, o případné storno poplatky se postaráme.

Během příštího týdne vyvěsíme na webové stránky způsob vrácení. Jednodušší a rychlejší to bude u žáků, kteří měli jet do Španělska a do Říma, tam ještě neproběhla platba záloh CK, proto budou peníze vráceny na účet. U zájezdů do Anglie a Francie již byla zaplacena záloha, tak tam musíme vyčkat, až peníze pošle zpět CK a budeme vás informovat.

Doufejme, že vše dobře dopadne a že budou moci vaše děti vycestovat v příštím školním roce.

Děkuji za pochopení, přeji hodně zdraví a sil. Ještě připomínám, že škola je otevřena vždy od pondělí do středy mezi 9.00 – 12.00, kdy si žáci mohou chodit pro učebnice a rodiče pro případná potvrzení o ošetřovném apod.

Dagmar Zelená


Vážení rodiče,

Vzhledem k současné situaci je škola k případnému osobnímu kontaktu s vámi, případně s žáky, k dispozici pouze ve dnech pondělí, úterý a středa v době od 9.00 do 12.00 (jedná se např. o vyzvednutí učebnic, které si ještě někteří nechali ve skříňkách). Toto opatření platí zatím po dobu karantény, tedy do úterka 24. 3. 2020. O případných změnách vás budeme informovat.

Dále škola zvažuje úplné zrušení všech zahraničních zájezdů, které se měly konat v měsících dubnu, květnu a červnu (Anglie, Francie, Španělsko, Itálie – Řím), a to ze dvou důvodů. Jednak není jisté, zda to bude vládou povoleno vzhledem ke zdravotnímu bezpečí občanů, jednak by byla velmi výrazně ohrožena výuka. Pokud bude trvat uzavření škol opravdu měsíc, tak se žáci vrátí do lavic až po Velikonocích, což je polovina dubna, a budeme mít necelé dva měsíce na probrání látky a uzavření klasifikace (školní rok je ukončen kvůli rekonstrukci oken již 12. 6. 2020- podrobnosti uvedu v samostatném sdělení). Nelze tedy tuto velice krátkou dobu ještě narušovat velkou nepřítomností žáků a učitelů ve škole z důvodů zájezdů.

Definitivní stanovisko ke zrušení zájezdů se dozvíte do konce tohoto týdne, tj. do pátku 20. 3. 2020. Škola by samozřejmě zrušení zařídila tak, abyste netratili. Kdo nemáte ještě zaplacenou zálohu na jakýkoliv zájezd, zatím neplaťte.

Dále prosím, abyste sledovali webové nástěnky jednotlivých tříd, případně maily, kde s vámi učitelé komunikují, zadávají žákům úkoly apod. Bude též rozšířen program Bakalář, kam bude možné vkládat pro žáky studijní materiály. Od pondělí 16. 3. také ČT 2 zahájila výukové programy pro žáky základních škol.

Děkuji vám všem za pochopení a za spolupráci, přeji hodně zdraví a psychických sil. V případě jakýchkoliv problémů či dotazů se neváhejte na mě obrátit.

Dagmar Zelená


Domácí práce pro žáky jsou po dobu nucených prázdnin umístěny na webových stránkách školy v Komunikaci s veřejnosti /třídy nebo učitelé.Vážení rodiče,

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 10. 3. 2020 se s platností od středy 11. 3. 2020 uzavírají všechny základní, střední a vysoké školy v ČR z důvodu šířící se epidemie koronaviru.

Důležitou informaci čtěte ZDE

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ZDE
Žáci přijati do ŠD 2019-2020 – registrační čísla ZDE


Termíny jednotných přijímacích zkoušek na střední školy pro školní rok 2020/2021 ZDE


Žáci přijati k zájmovému vzdělávání ve školním klubu ve školním roce 2019/2020: Seznam ZDE


Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020 ZDE


DOPORUČENÝ SEZNAM POMŮCEK

 • 1x KELÍMEK NA VODU
 • TUŽKY MĚKKÉ – tužka č. 1 /2x/, tužka 4B /2x/
 • 1x KLASICKOU GUMU /velmi dobrá – značka MAPED/
 • 1x PLASTICKOU GUMU
 • VHODNÉ OŘEZÁVÁTKO
 • LEPIDLO – tuba i tekutý Hercules
 • 1x KVALITNÍ NŮŽKY NA PAPÍR /ne dětské/
 • 1x SAMOLEPICÍ PAPÍROVOU PÁSKU
 • TEMPERY NEBO AKRYLOVÉ BARVY /základní odstíny ve větších tubách/
 • 1X KVALITNÍ AKVARELOVÉ NEBO KLASICKÉ VODOVÉ BARVY /velmi dobrá značka vodovek Faber-Castell/
 • KVALITNÍ KULATÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 8
 • KVALITNÍ PLOCHÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 4, 12
 • 2x ČERNÁ TUŠ, 1x HNĚDÁ TUŠ + 1x NÁSADKA + 1x PERKO /NA NÁSADKU/
 • 1x SUCHÉ PASTELY – ideálně řadu 24 barev
 • RUDKY HNĚDÉ, PŘÍRODNÍ UHEL

Další požadavky sdělí konkrétní vyučující předmětu VV.


Přípravná třída

Přípravná třída – školní rok 2019/2020

Odklad povinné školní docházky
Bylo vyhověno 18 žadatelům, u 4 je přerušeno správní řízení z důvodu nedodání potřebných dokumentů.

Odklad školní docházky – školní rok 2019/2020


Vážení rodiče,

Od 1. 2. 2018 došlo ve školním řádu k úpravě v oblasti omlouvání absencí na základě Pokynu MŠMT 2017. Tuto úpravu naleznete ve Školním řádu i v Informacích pro rodiče – obojí na webu školy.

Dodatek ke školnímu řádu – omlouvání absencí.

Děkujeme za pochopení
Dagmar Zelená


Dodatek ke školnímu řádu – závažné provinění najdete ZDE
nebo ve školním řádě ZDE


Vážení rodiče,

Na základě projednání na pedagogické radě a na Klubu rodičů dne 22. 11. 2017 jsme zavedli opatření v používání mobilních telefonů. Žáci si ráno uzamknou mobilní telefon do šatní skříňky a k dispozici ho budou mít opět po skončení vyučování. Pokud se budete v naléhavých případech potřebovat s dítětem spojit, využijte sekretariátu – 222 231 648. Totéž se týká i dětí – pokud budou potřebovat spojit se s vámi, mohou využít sekretariátu či kabinetů učitelů nebo sborovny.

Toto opatření bylo zavedeno kvůli zvyšujícímu se používání mobilních telefonů v neoprávněných a nepovolených situacích.

Děkujeme za pochopení,
Mgr. Dagmar Zelená, ředitelka školy.


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v letošním školním roce mají naši školu v péči v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4: (Francouzská 56, Praha 10)

Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058, 267 997 011; e-mail: kdvorakova@ppppraha.cz
Mgr. Andrea Růžičková (psycholog), e-mail: aruzickova@ppppraha.cz
<mailto:aruzickova@ppppraha.cz> , telefon: volat ústřednu: 267 997 011


V souvislosti s celkovou přípravou dítěte na vstup do 1. třídy doporučujeme seznámit se s dokumentem MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ viz na našem webu níže.


Vážení rodiče,

v případě, že budete svou dceru či svého syna objednávat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), je nezbytné, abyste nejprve vyplnili informovaný souhlas. Za tímto účelem kontaktujte výchovného poradce nebo třídního učitele svého dítěte.

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

 • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
 • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
 • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
 • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
 • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
 • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
 • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

KROUŽKY V KM

Ke stažení ve formátu .pdf ZDE

NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

Komentáře nejsou povoleny.