DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Dopis rodičům – Městská část Praha 1  ZDE


Pokyny k distanční výuce v době od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020

(Od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020 jsou vyhlášeny celorepublikové podzimní prázdniny, na něž se distanční výuka nevztahuje. Pokud nedojde k dalším opatřením, měli by se žáci vrátit do škol v pondělí 2. 11. 2020)

Na základě novely školského zákona, platné od 1. 9. 2020, je distanční výuka povinná pro všechny žáky. Pokud se jí žák neúčastní, musí být do 3 dnů řádně omluven zákonným zástupcem a absence musí být zdůvodněna (jedná se o připojení k video – hodinám).

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

 • Probíhá dvěma formami:
 1. a) on – line
 2. b) off – line
 3. Výuka on – line
 • Je to takový způsob výuky na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu. Rozlišuje se výuka synchronní a asynchronní
 • Synchronní výuka – učitel je s dětmi propojen prostřednictvím nějaké komunikační platformy, v našem případě Teams. Skupina je ve stejný čas na stejném virtuálním místě. V žádném případě se nebude synchronně realizovat rozvrh, synchronní výuka by na 1. stupni neměla trvat déle než 1 vyučovací hodinu denně, na 2. stupni je vytvořen náhradní on-line rozvrh pouze hlavních předmětů – čeština, matematika a cizí jazyky. Připojení žáků je povinné, vztahuje se na ni omlouvání absencí viz výše.
 • Asynchronní výuka – žáci pracují v jimi zvoleném čase a vlastním tempem na zadaných úkolech a v on-line prostředí se nepotkávají. Učitel může posílat zadání na samostatných či skupinových úkolech, může vést s žáky konzultace. Zadání může probíhat denně, ale také třeba 1x týdně (větší rozsah úkolů ke splnění). Této formy výuky + výuky off-line využijeme pro ostatní předměty.
 1. Výuka off – line
 • Způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a k jehož realizaci není třeba digitální technologie. Nejčastěji jde o samostudium, plnění úkolů z učebnic, zaslaných materiálů apod.
 • Zadávání úkolů může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně při zachování bezpečnostních opatření. Pokud tedy nějaký žák opravdu nemá přístup k připojení k síti, obraťte se na třídní učitele nebo na učitele příslušných předmětů. Úkoly k vypracování bychom nechali ve vrátnici budov Vodičkova 22 a Jindřišská 32, kam by si mohli žáci nebo jejich zákonní zástupci dojít úkoly vyzvednout a odevzdat vypracované.

Škola bude využívat všech forem distanční výuky, nikoliv pouze formu synchronní.

Prostředí, v němž se bude pracovat a kde žáci najdou materiály a úkoly

 • Teams – přístupová hesla žáci obdrželi, pokud nemají, kontaktujte třídního učitele nebo Mgr. Hulešovou
 • Bakaláři – nástěnky tříd, nástěnka školy, dokumenty (Komens)
 • Maily
 • Případně web školy – většinou obecné zprávy

STRAVOVÁNÍ

 • Žáci se mohou chodit stravovat, je třeba se předem přihlásit vedoucí školní jídelny – 222 231 665

V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici na mailových kontaktech nebo na tel. č. 222 231 648

Děkujeme za pochopení a doufáme, že se co nejdříve chod školy vrátí do normálních kolejí.

Dagmar Zelená


Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021  ZDE


Nařízení ředitelky o provozu Školní jídelny Jindřišská ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19 ZDE


Informace k podmínkám výuky a provozu školy, školní družiny a školního klubu v souvislosti s pandemií Covid – 19 ZDESeznam žáků 1. A ZDE Třídní učitelka Mgr. T. Dvořáková
Seznam žáků 1. B ZDE Třídní učitelka Mgr. L. Boháčová


Veřejné losování dne 12. 5. 2020 – výsledky losování ZDE


ZÁPIS pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU


Výuku 8 světových jazyků online a zdarma naleznete na .www.jazyky-online.info


DOPORUČENÝ SEZNAM POMŮCEK

 • 1x KELÍMEK NA VODU
 • TUŽKY MĚKKÉ – tužka č. 1 /2x/, tužka 4B /2x/
 • 1x KLASICKOU GUMU /velmi dobrá – značka MAPED/
 • 1x PLASTICKOU GUMU
 • VHODNÉ OŘEZÁVÁTKO
 • LEPIDLO – tuba i tekutý Hercules
 • 1x KVALITNÍ NŮŽKY NA PAPÍR /ne dětské/
 • 1x SAMOLEPICÍ PAPÍROVOU PÁSKU
 • TEMPERY NEBO AKRYLOVÉ BARVY /základní odstíny ve větších tubách/
 • 1X KVALITNÍ AKVARELOVÉ NEBO KLASICKÉ VODOVÉ BARVY /velmi dobrá značka vodovek Faber-Castell/
 • KVALITNÍ KULATÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 8
 • KVALITNÍ PLOCHÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 4, 12
 • 2x ČERNÁ TUŠ, 1x HNĚDÁ TUŠ + 1x NÁSADKA + 1x PERKO /NA NÁSADKU/
 • 1x SUCHÉ PASTELY – ideálně řadu 24 barev
 • RUDKY HNĚDÉ, PŘÍRODNÍ UHEL

Další požadavky sdělí konkrétní vyučující předmětu VV.


Přípravná třída

Přípravná třída – školní rok 2019/2020

Odklad povinné školní docházky
Bylo vyhověno 18 žadatelům, u 4 je přerušeno správní řízení z důvodu nedodání potřebných dokumentů.

Odklad školní docházky – školní rok 2019/2020


Vážení rodiče,

Od 1. 2. 2018 došlo ve školním řádu k úpravě v oblasti omlouvání absencí na základě Pokynu MŠMT 2017. Tuto úpravu naleznete ve Školním řádu i v Informacích pro rodiče – obojí na webu školy.

Dodatek ke školnímu řádu – omlouvání absencí.

Děkujeme za pochopení
Dagmar Zelená


Dodatek ke školnímu řádu – závažné provinění najdete ZDE
nebo ve školním řádě ZDE


Vážení rodiče,

Na základě projednání na pedagogické radě a na Klubu rodičů dne 22. 11. 2017 jsme zavedli opatření v používání mobilních telefonů. Žáci si ráno uzamknou mobilní telefon do šatní skříňky a k dispozici ho budou mít opět po skončení vyučování. Pokud se budete v naléhavých případech potřebovat s dítětem spojit, využijte sekretariátu – 222 231 648. Totéž se týká i dětí – pokud budou potřebovat spojit se s vámi, mohou využít sekretariátu či kabinetů učitelů nebo sborovny.

Toto opatření bylo zavedeno kvůli zvyšujícímu se používání mobilních telefonů v neoprávněných a nepovolených situacích.

Děkujeme za pochopení,
Mgr. Dagmar Zelená, ředitelka školy.


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v letošním školním roce mají naši školu v péči v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4: (Francouzská 56, Praha 10)

Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058, 267 997 011; e-mail: kdvorakova@ppppraha.cz
Mgr. Andrea Růžičková (psycholog), e-mail: aruzickova@ppppraha.cz
<mailto:aruzickova@ppppraha.cz> , telefon: volat ústřednu: 267 997 011


V souvislosti s celkovou přípravou dítěte na vstup do 1. třídy doporučujeme seznámit se s dokumentem MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ viz na našem webu níže.


Vážení rodiče,

v případě, že budete svou dceru či svého syna objednávat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), je nezbytné, abyste nejprve vyplnili informovaný souhlas. Za tímto účelem kontaktujte výchovného poradce nebo třídního učitele svého dítěte.

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

 • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
 • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
 • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
 • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
 • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
 • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
 • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

KROUŽKY V KM

Ke stažení ve formátu .pdf ZDE

NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

Komentáře nejsou povoleny.