O škole

Budova Vodičkova 22

Budova Jindřišská 32

Historie školy
Sloučená škola se sídlem ve Vodičkově ulici č. 22 vznikla v září 1998 spojením nejstarší základní školy v Praze v Jindřišské ulici a bývalé Dívčí školy Vodičkova 22. Založení školy v Jindřišské ulici se datuje kolem roku 1358. Zrekonstruovaná budova bývalé farní školy v č. 32 slouží nejmladším žákům. Budova ve Vodičkově 22 byla postavena v letech 1866-1867 v českém novorenesančním slohu na návrh architekte Ignáce Ullmanna a stojí na místě bývalého obecního domu a kovárny..
Výzdoba na budově je provedena ve sgrafitu podle nákresu malíře J. Scheiwla. Na provedení se podílel i J. V. Myslbek, tehdy devatenáctiletý. Pro tehdejší dobu to byla škola veliká. Měla 10 prostorných školních učeben, 5 kabinetů, sborovnu, ředitelnu a ředitelův byt. Velkou pozornost architekt věnoval schodišti a prostorovým chodbám, které vzbuzují do dnešních dnů úctu a obdiv návštěvníků. V roce 1891 byl pražské obci prostřednictvím Josefíny Náprstkové nabídnut darem Pavlikův obraz „Libušin soud“ a Pražská obec jej věnovala škole. Zdobí její schodiště doposud. V současné době budova slouží především pro žáky 2. stupně, je zde však i několik tříd 1. stupně.

Informace o škole
Škola je od roku 1994 fakultní školou PF UK, spolupracuje také s ostatními fakultami UK. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji“. Škola se orientuje na esteticko – výchovné předměty, především však na výtvarnou výchovu. V rámci výtvarné výchovy nabízíme výuku tradičních a netradičních technik, základům sochařiny, keramiky, bytové kultury, kombinovaných technik, vytváříme kašírované objekty. Vyučujeme základům teorie umění a dějinám výtvarného umění. V budově školy byla otevřena galerie, kde představujeme práce svých žáků.
V rámci výuky výtvarné výchovy pořádáme každoročně pro žáky 2. stupně zahraniční pobyty s výtvarným zaměřením – Itálie, Francie, Španělsko.
Od 5. ročníku vyučujeme počítačovou grafiku v dotaci 1 hodiny týdně, od 8. ročníku si ji mohou žáci vybrat jako nepovinný předmět či kroužek.. Škola má dvě počítačové učebny, které využívá nejen při povinné výuce, ale i pro vyplnění volného času žáků v kroužcích. Počítačové učebny jsou připojeny na internet.

Žákům (již od I. st.) zařazujeme do výuky též programy zaměřené na zdravý životní styl a ochranu proti škodlivým vlivům, programy zaměřené na prevenci kriminality a na prevenci nežádoucího sociálního chování. Rovněž díky spolupráci s Dětským krizovým centrem as Městskou policií hl. m. Prahy jsou žáci vhodnými formami seznamováni s problematikou týrání, zneužívání a zanedbávání. Jak statistiky ukazují, tento problém se nevyhnul ani naší republice, a tudíž je nutná informovanost dětí k zabránění dalšího šíření tohoto jevu. Samozřejmostí jsou i programy zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti – spolupracujeme s Městskou knihovnou v Praze a vzdělávací akce se zaměřením na environmentální výchovu – spolupracujeme např. se Sdružením Tereza, s ekologickým střediskem hl. m. Prahy Toulcův dvůr, s příspěvkovou organizací Lesy hl. m. Prahy. Více než osmiletou tradici má na naší škole výukový program zaměřený na péči o chrup – ZDRAVÉ ZUBY.

Školní družina sídlí v Jindřišské 32 a je určena žákům 1. – 4. ročníku. Žákům 5. ročníku a žákům celého II. stupně škola nabízí Klub mladých ve Školské ul. č. 15a./naše hlavní budova – boční vchod/. Pro účelné využití a vyplnění volného času dětí dále ZŠ nabízí francouzský jazyk, německý jazyk, výběrovou výtvarnou výchovu, klub mladých diváků, keramický kroužek, počítače, kung-fu, fotbal, florbal, basketbal, šachy, textilní ateliér, kroužek anglického jazyka a další kroužky v rámci školní družiny. Škola má vybudované hřiště s umělým trávníkem na míčové hry, které je využíváno nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v odpoledních hodinách. Děti mají k dispozici i nově zrekonstruovanou zahradu s herními prvky u budovy Jindřišská 32. Ve spolupráci se ZUŠ (U Půjčovny 4, Praha 1) je dětem umožněno absolvovat hodiny výuky hry na hudební nástroj v prostorách naší školy. V hlavní budově školy mohou žáci využívat studovnu.

K hygieně učebního procesu mimo jiné přispíváme zajištěním pitného režimu (čaj, stolní voda, mléko). Samozřejmostí jsou i každoroční ozdravné pobyty žáků.

Škola je zapojena do programu Školní mléko, díky němuž mají naši žáci nárok na jeden dotovaný mléčný výrobek denně a do projektu Ovoce do škol, který podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků I. st. ZŠ za pomoci evropských a státních dotací. Samozřejmostí jsou i každoroční ozdravné pobyty žáků.

Rodiče si kromě jiného v naší škole cení toho, že počátky školní docházky tráví děti v samostatném objektu se zahradou v Jindřišské ulici č. 32. Jedná se o zrenovovanou poslední původní budovu farní školy na území Prahy. Děti zde nejsou ve své práci rušeny nejen tradičním školním zvoněním, ale ani staršími, hlučnějšími a zkušenějšími spolužáky. Toto prostředí spolu s optimálním naplněním tříd přispívá i k úspěšné školní adaptaci našich žáků. Již druhým školním rokem máme v této budově i přípravnou třídu – mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním.

Vzhledem k tomu, že současná doba vyžaduje pohotové lidi schopné přesvědčit a vyjádřit svůj názor, máme z každé třídy II.stupně zástupce v Dětském parlamentu. Děti tak získávají pocit spoluzodpovědnosti za místo, kde tráví velkou část svého času.

Budovy školy sídlí v centru města, spojení je metrem z trasy A, B, C, dobré je i tramvajové spojení linkami č. 3, 9, 14, 24.

Každoročně připravujeme VÁNOČNÍ TRHY, VÁNOČNÍ BESÍDKU, ZAHRADNÍ ŠOU a ŠKOLNÍ AKADEMII.

Komentáře nejsou povoleny.