Provozní řád školní družiny

 1. Prostory ŠD: Jindřišská 32, Jeruzalémská 5 a Vodičkova 22, Praha 1
  Činnost zájmových kroužků probíhá na adrese: Vodičkova 22, Jindřišská 32 a Jeruzalémská 5, Praha 1
 2. Přihlašování účastníků do ŠD: O zařazení účastníka do ŠD rozhoduje ředitel ZŠ – zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
  Způsob přihlášení – podmínkou pro přijetí je písemná přihláška – zápisový lístek. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonného zástupce účastníka ŠD o rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny.
  Odhlášení účastníka – písemnou odhláškou.
  Případné vyloučení účastníka ze ŠD je projednáváno s vedením ZŠ za přítomnosti rodičů účastníka ŠD a pedagogického pracovníka. Umístění účastníka do ŠD není nárokové.
 3. Platby za pobyt účastníka v ŠD: Platba za školní družinu je stanovena v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém
  vzdělávání. Výše příspěvku je stanovena na 400,-Kč měsíčně na jednoho účastníka. Všichni plátci obdrží variabilní symbol.
  Platba ŠD je rozdělena pouze na dvě splátky:
  1. září – leden – 2000,- Kč (platba musí proběhnout do konce září daného roku)
  2. únor – červen – 2000,- Kč (platba musí proběhnout do konce února daného roku)
  Platba se uskutečňuje převodním příkazem na účet u České spořitelny ve Vodičkově ulici č. 9, Praha 1. číslo:2000728359/0800.
  V případě, že dojde k opakovanému opoždění platby, bude účastník ze školní družiny vyloučen.
 4.  Úplata může být snížena nebo prominuta: /dle § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb./
  a/ účastníkovi ŠD, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.
  b/ účastníkovi ŠD, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. Tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena pokud skutečnosti uvedené v písmenu a/ a vyplácení příspěvku v písmenu b/ prokáže ředitelce ZŠ Vodičkova.
  c/ Balíček okamžité pomoci Pražanům – usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 16. 6. 2022.
 5. Bezpečnost a ochrana zdraví účastníků ŠD: Vycházíme z obecných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost účastníků.
  Je stanoveno, že pedagogický pracovník odpovídá za bezpečnost 30 účastníků při standardní činnosti v ŠD. V případě vycházek a dalších akcí mimo budovu školy, kterých se účastní více než 25 účastníků, zajišťují dozor dva pedagogičtí pracovníci.
  Každý úraz a nevolnost hlásí účastník ihned pedagogickému pracovníkovi. Ten posoudí závažnost poranění (situace), zajistí první ošetření a neprodleně provede zápis do knihy úrazů. V případě vážnějšího úrazu postupuje vychovatelka následujícím způsobem:
  • poskytne základní ošetření (I. pomoc)
  • oznámí rodičům danou skutečnost
  • informuje vedení školy a ve spolupráci s ním zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři či přivolá RZS a vyplní záznam o školním úrazu
 6. Nevyzvednutí účastníka ŠD:
  Nevyzvednou-li si zákonní zástupci či pověřená osoba účastníka do konce provozní doby, pedagogický pracovník konající službu se bude snažit osoby uvedené v zápisovém lístku účastníka kontaktovat. V případě, že ani poté nebudou uvedené osoby k dispozici, bude kontaktovat pracovník ŠD zástupce OSPOD dle bydliště dítěte.
  V případě, že se bude nevyzvednutí účastníka po ukončení provozu ŠD opakovat, bude účastník ze ŠD vyloučen.
 7. Umisťování nepřihlášených dětí: Nepřihlášené děti mohou v ŠD pobývat při dělených dopoledních hodinách, při odpadnutí
  výuky, které nemohlo být zákonným zástupcům včas oznámeno např. z důvodu nečekané události.
 8. Pravidla styku se zákonnými zástupci: Projednávat družinové záležitosti s pedagogickým pracovníkem je možné vždy po
  předchozí domluvě.
 9. Přihláška/ zápisový lístek /ZL/: je interním dokumentem ŠD. ZL dává vychovatelce prokazatelné informace o tom, kdo a v kolik hodin bude vyzvedávat účastníka ze ŠD, popřípadě v kolik hodin bude účastník odcházet sám. Účastník ŠD může být uvolněn pouze na písemnou žádost zákonného zástupce.
  ! Na telefonické zavolání a emailovou zprávu nebude účastník ze školní družiny uvolněn!
  Zabezpečení provozu ŠD:
  6:30 – 7:30 hodin ranní provoz – účastníci jsou sloučeny do jednoho oddělení; po ukončení ranního provozu jsou převedeni
  do příslušné školní budovy – Jeruzalémská 5 a Vodičkova 22
  8:00 – 9:00 hodin dopolední provoz – probíhá pouze v případě děleného vyučování žáků 1. stupně
  14:00 – 16:00 hodin zájmové kroužky + běžný provoz ŠD.
  11:40 – 17:00 hodin odpolední provoz – ve všech odděleních ŠD dle skladby týdne každého oddělení
  14:00 – 15:00 hodin vlastní program ŠD – ÚČASTNÍCI SE NEVYZVEDÁVAJÍ
  16:00 – 17:00 – hodin večerní provoz – účastníci jsou sloučeni do jednoho oddělení v dané budově
  17:30 hodin ukončení provozu
  V Praze dne 4. 9. 2023

Vnitřní řád školní družiny

Poslání školní družiny:
Školní družina (dále jen ŠD) se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. ŠD představuje ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace účastníků, částečně také dohledu nad účastníky. Činnost ŠD je určena pro žáky I. stupně. Činnosti ve ŠD se mohou ve výjimečných případech účastnit rovněž žáci, kteří nejsou k pravidelné docházce přihlášeni, pokud to vyžaduje organizace výuky (např. přerušení výuky, žáci čekající na kroužek) a to za předpokladu, že se této činnosti neúčastní úplný počet přijatých účastníků.
I. Přijímací řízení
Účastníci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky/ zápisového lístku.
• Do oddělení ŠD může být přijato maximálně 30 účastníků.
• Přijato nebude dítě, které řádně neplatilo nebo má nedoplatek za loňský školní rok.
• Docházka do ŠD může být přerušena nebo ukončena, narušuje-li účastník nebo rodič opakovaně závažným způsobem vnitřní řád školní družiny a jednání k nápravě nebyla úspěšná.

II. Provoz ŠD
• Ranní ŠD: 6.30 – 7.30 hod.
• Odpolední ŠD: 11.40 – 17.30 hod.
Vyzvedávání účastníků: 12.00 – 14.00 hod. a 15.00 -17.30 hod.

III. Práva a povinnosti účastníků ŠD

• Účastník ŠD je povinen dodržovat vnitřní řád ŠD, školní řád, řídit se pokyny vychovatelky ŠD, respektovat dohodnutá pravidla chování, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.
• Plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy nebo Vnitřním řádem školní družiny. Dbát pokynů pedagogických pracovníků a provozních pracovníků, dodržovat řád školy.
• Respektovat práva druhého, chovat se a vyjadřovat se slušně k dospělým, nedopustit se násilí vůči druhému, neponižovat, nezesměšňovat či jinou formou neomezovat práva druhého, předcházet vzniku konfliktů.
• Chovat se tak, aby neohrozil zdraví své ani jiných osob.
• Nenosit do ŠD předměty, které nesouvisí s činností zájmového vzdělávání. Nenosit do ŠD cennosti či vyšší obnos peněz, hračky. Škola neručí za jejich případnou ztrátu či odcizení.
• Hlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností ŠD bez zbytečného odkladu vychovatelce či jinému pedagogickému pracovníkovi, jež vykonává dohled nad účastníky.
• Po skončení vyučování přecházejí účastníci ŠD v doprovodu pedagogického pracovníka do školní jídelny na oběd.
• Účastníci se pohybují na veřejných komunikacích v zástupu ve dvojicích
• V jídelně si na určené místo odloží aktovky a svrchní oděv.
• V jídelně se účastníci chovají ukázněně, dodržují zásady hygieny, slušného chování a správného stolování.
• Při pohybu na veřejných komunikacích respektují pokyny pedagogického pracovníka a dodržují pravidla silničního provozu.
• Při akcích mimo budovu školy a ŠD dbají účastníci pokynům pedagogických pracovníků
• Ve ŠD si obuv a svrchní oděv (bundy, kabáty a převlečení na zahradu) odkládají výhradně v šatně.
• Ve všech částech budovy se pohybují v bezpečnostně vhodných přezůvkách s neklouzavou podrážkou; mají přísný zákaz si přezůvky zouvat a pohybovat se pouze v ponožkách.
• V prostorách ŠD se chovají slušně a ukázněně, neběhají, dodržují pravidla bezpečného chování.
• Při odchodu ze ŠD opouštějí budovu bez zbytečného odkladu, nezdržují ani před budovou ŠD.
• Účastníci ŠD mají přísný zákaz otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům a vyklánět se z nich.
• Dbají na pořádek ve třídách a na chodbách; zdraví každou dospělou osobu v budově.
• Jsou-li v herně umístěné žebřiny, mohou je účastníci využívat jen pod dohledem pedagogického pracovníka.
• Každý účastník používá zapůjčené hry a hračky jen k účelům, ke kterým byly vyrobeny; zjištěné závady hlásí ihned pedagogickému pracovníkovi.
• Účastníci se k vybavení ŠD chovají ohleduplně, respektují a šetří práci druhých.
• Není dovoleno nosit do ŠD věci, které ohrožují zdraví a život, tzn. zbraně, omamné látky a jiné.
• Během provozu školní družiny má každý účastník školní družiny vypnutý mobilní telefon, na nezbytně nutnou dobu lze telefon uvést do chodu jen se souhlasem pedagogického pracovníka.
• Na zahradu se doporučuje sportovní oblečení a sportovní obuv (s ohledem na roční období), které si mohou účastníci uložit v podepsaných taškách s pevnými uchy v šatně.
• Na zahradě se chovají tak, aby neohrožovali zdraví své a svých spolužáků (ostatních dětí); je zakázáno lámání větví stromů a keřů, brát do ruky klacky, kameny a jiné nebezpečné předměty.
• Bez dovolení nesmí opustit hernu, či třídu ani jiný prostor ŠD; oddělení školní družiny opouští pouze se svolením pedagogického pracovníka.
• Za bezpečnost účastníka, který byl ve škole a do ŠD se nedostaví, vychovatelé nezodpovídají.
• Doba pobytu ve ŠD se řídí údaji uvedenými v zápisovém lístku.
• Ve ŠD se řídí pokyny pedagogických pracovníků, vnitřním řádem a provozním řádem školní družiny, který je vyvěšen v prostoru ŠD a na webových stránkách školy.

IV. Práva a povinnosti zákonných zástupců
• Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat řád školní družiny, seznámit se s Vnitřním řádem a svým podpisem potvrdit souhlas s porozuměním obsahu a jeho dodržováním.
• Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání účastníka
• Informovat vychovatelku ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích účastníka, o pravidelně užívaných lécích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho zapojení do činnosti ŠD.
• Nahlásit změny kontaktních údajů (aktuální telefonní čísla) pro případ nemoci/zranění účastníka.
• Oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. Respektovat ustanovení Vnitřního řádu školní družiny a pokyny vychovatelek vydané v souladu s právními předpisy, Školním řádem a Vnitřním řádem školní družiny
• Během provozu školní družiny nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci, jimi pověřené osoby a další návštěvníci do prostor školní družiny.
• V budově školy nemohou řešit zákonní zástupci mezi sebou nesrovnalosti ve vzájemných vztazích svých dětí – účastníků ŠD. Ve škole mohou toto projednat pouze za přítomnosti pedagogického pracovníka/ů na předem sjednané schůzce v době mimo uskutečňování přímé výchovné činnosti.
• Úplatu za ŠD je rodič povinen uhradit nejpozději k danému termínu.
• Zákonní zástupci jsou povinni vyzvedávat si účastníka včas, tj. nejdéle do 17.30 hod., osobně, nebo jimi pověřenou osobu, která musí být uvedena v zápisním lístku.
• Nevyzvednou-li si zákonní zástupci či pověřená osoba účastníka do konce provozní doby, pedagogický pracovník konající službu se bude snažit osoby uvedené v zápisovém lístku kontaktovat. V případě, že ani poté nebudou uvedené osoby k dispozici, bude kontaktovat pracovník ŠD zástupce OSPOD dle bydliště účastníka. Pokud by nastala situace, že ani zástupce OSPOD nebude k zastižení, bude účastník předán Policii ČR.
V případě, že se bude nevyzvednutí účastníka po ukončení provozu ŠD opakovat, bude ze ŠD vyloučen.
• Zákonní zástupci sledují organizační změny ŠD zveřejněné na nástěnce či webu školy.
• Zákonní zástupci mají možnost sdělit připomínky nebo přání pedagogickému pracovníkovi ŠD.
• Zákonní zástupci mají právo vyžadovat informace o chování svého dítěte v ŠD.
• Účastníci, zákonní zástupci, jimi pověřené osoby a další návštěvníci ŠD mají zakázáno pořizovat jakékoli nahrávky – audio, video, foto.

Stravování a pitný režim
Stravné si zákonní zástupci účastníka ŠD zajišťují sami, stejně tak i přihlašování a odhlašování obědů. Vychovatelé školní družiny obědy nezajišťují.
Pitný režim zajišťuje účastníkovi jeho zákonný zástupce.

V Praze dne 4. 9. 2023

Mgr. Dagmar Zelená Renáta Antalová
ředitelka ZŠ Vodičkova vedoucí školní družiny

Komentáře nejsou povoleny.