Úřední deska


Rozpočet na rok 2018 ZDE


Informace – školní rok 2020/2021 ke stažení ZDE


Čísla účtů:

Platby za školní družinu a školní klub: 2000728359/0800

Platby za Klub rodičů, výjezdy žáků, školy v přírodě: 35-2000728359/0800

Platba obědů – ŠJ Vodičkova: 20036 – 2000728359/0800

Platba kroužků: 1932165379/0800


Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 1, tel. 224 228 403, 267 997 020, poradna@ppppraha.cz


Žádosti o odklad povinné školní docházky a žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy vyřizujeme postupně po obdržení povinných příloh.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků naleznete ZDE


INFORMACE O ŠKOLE
pro rodiče žáků ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 – školní rok 2019/2020
(přilehlá pracoviště – Jindřišská 32, Jeruzalémská 5, Školská 15a)

www.zsvodickova.cz e-mail: info@zsvodickova.cz

ředitelka školy Mgr. Dagmar Zelená
(e-mail: d.zelena@zsvodickova.cz)

statutární zástupce
a výchovný poradce Mgr. Eva Osvaldová

(e-mail: e.osvaldova@zsvodickova.cz)

metodik prevence Mgr. Anna Gonzalezová
vedoucí školní družiny Renáta Antalová
vedoucí školního klubu Mgr. Heřman Kempfer

čísla telefonů:
kancelář, ústředna 222 231 648
sborovna 222 232 450
ředitelna 222 231 648, 222 233 223

školní družina – provoz ŠD je od 6.30 hod. do 17.30 hod.
budova Jindřišská 32, Jeruzalémská 5, Vodičkova 22 222 245 955, 224 228 568, 222 231 648

budova 1. st. Jindřišská 32 (přípravná tř., 1., 2. tř.) 222 245 955
1. st. Vodičkova 22 (4., 5. tř.) 222 231 648
1. st. Jeruzalémská 5 (3. tř.) 224 228 568

školní klub – budova Školská 15a 222 233 173

školní jídelna
Vodičkova 22 222 231 665
Jindřišská 36 (pro přípravnou tř., 1., 2. a 3. tř.) 224 214 469

čísla telefonů:
kancelář, ústředna 222 231 648
sborovna 222 232 450
ředitelna 222 231 648, 222 233 223

Třídní učitelé – 1.- 5. ročník (+př. tř.) Třídní učitelé – 6. – 9. ročník
PT Mgr. Renata Němcová
1. A Mgr. Taťana Dvořáková
1. B Mgr. Libuše Boháčová
2. A Mgr. Eva Skalová
2. B Mgr. Olga Zabranská
3. A Mgr. Markéta Smeliková
3. B Mgr. Jana Verzichová
4. A Mgr. Dana Červenková
4. B Mgr. Marie Kripnerová
5. A Mgr. Eva Filipská
5. B Mgr. Ilona Koutková
6. A Mgr. Heřman Kempfer
6. B Mgr. Adam Janoušek
6. C Mgr. Martina Miženková
7. A MgA. Nikola Nikolaiová
7. B Mgr. Hana Havránková
7. C Ing. Marie Laláková
8. A Mgr. Dagmar Hulešová
8. B Mgr. Věra Warthová
9. A Mgr. Štěpánka Pekárková
9. B Mgr. Alena Škodová
9. C PhDr. Jarmila Steklá
9. D Mgr. Anna Gonzalezová
Netřídní učitelé Školní družina a školní klub
Mgr.Monika Hautková
Mgr. Radmila Pešlová
Mgr. Dagmar Mádlová
Ing. Michaela Jordáková
Ing. Michaela Jordáková
Mgr. Eva Dubišarová
Mgr.Vratislav Krutina
Mgr. Jan Horák
Ing. Štěpánka Čechová
Mgr. Adéla Hájková
Ing. Štěpánka Čechová
Mgr. Jana Stránská
Věra Krekulová
Renáta Antalová ŠD + asist. ped.
Alena Jará ŠD + asist. ped.
Renata Koptová ŠD
MgA. Nikola Nikolaiová vyuč + asist. ped.
Bc. Tomáš Kohout asist. ped.
Mgr. Heřman Kempfer (ŠK + TU 9. A))
Mgr. Radek Pilc (ŠK+ HV)
Renata Majgotová ŠD + asist. ped.
Marie Korčáková asis. ped.
Adéla Segmüllerová as. ped.
Marcela Jindrová asist. ped.

Zvonění:

(0. 7.05 – 7.50)
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 10.00 – 10.45
4. 10.55 – 11.40
5. 11.50 – 12.35
6. 12.45 – 13.30
7. 13.35 – 14.20
8. 14.25 – 15.10
9. 15.15 – 16.00
10.16.05 – 16.50

Důležité informace
Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků, se rodiče obracejí na třídní učitele, metodika prevence, výchovného poradce, případně na jiného vyučujícího a v závažných důvodech na ředitelku školy. Velmi žádáme rodiče, aby respektovali konzultační hodiny všech pedagogů i vedení školy.
Na webových stránkách školy je k dispozici školní řád, který kromě jiného obsahuje systém hodnocení žáků včetně možnosti odvolat se proti klasifikaci.

Hodnocení žáků
Pravidla hodnocení jsou zahrnuta ve školním řádu, s nímž jsou žáci i rodiče seznámeni začátkem školního roku a který je k dispozici na webových stránkách školy.

Zásady omlouvání absence – součást školního řádu
Žák může být uvolněn z vyučování pouze po předložení písemné žádosti zákonných zástupců. Žádost je předložena třídnímu učiteli, v případě jeho nepřítomnosti prvnímu vyučujícímu, v jehož hodině nebude žák přítomen. Rodiče sami v žádosti specifikují, zdali žák může odejít sám nebo bude-li mít doprovod. Bez předložení písemné žádosti může být žák uvolněn jen z důvodu akutních zdravotních potíží. Pak jsou zákonní zástupci upozorněni, aby si žáka vyzvedli ve škole. Žáka může vyzvednout i osoba pověřená zákonným zástupcem žáka.
Žák, kterému je nevolno, v žádném případě nesmí odcházet ze školy bez doprovodu dospělé osoby!

O uvolnění z vyučování na dobu delší než 1 týden rozhoduje ředitel školy, o uvolnění na kratší dobu rozhoduje třídní učitel. Rodiče si vyzvednou tiskopis Žádost o uvolnění z výuky u třídního učitele, v sekretariátu školy nebo jej získají na webových stránkách školy. Minimálně týden před odjezdem požádají rodiče třídního učitele o přehled učiva, které je třeba doplnit.

Omlouvání absence žáků je možné telefonicky nebo e-mailem, rodiče jsou povinni nejpozději do 3 dnů od započetí absence doložit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti žáka. Po ukončení absence jsou zákonní zástupci povinni neprodleně zapsat omluvu do žákovské knížky.

Mobilní telefony – součást školního řádu
Mobilní telefony žáci do budovy školy nosit mohou, ale musí je mít pod neustálým dohledem. Během vyučování musí být mobilní telefony vypnuté. Žákům není dovoleno nikoho prostřednictvím mobilního telefonu fotografovat, natáčet apod., nedá-li k tomu dotyčný výslovný souhlas.

Přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním – součást školního řádu
Vzhledem k provozním možnostem školy mohou žáci přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trávit ve školním klubu, kde nad nimi bude vykonáván dozor. V jiných prostorách školy nelze tuto přestávku trávit, žák by tak porušil školní řád.
Pokud se žák během polední přestávky pohybuje mimo budovu školy, škola za něj v té době nenese zodpovědnost.

Konzultační hodiny
V zájmu zlepšení spolupráce mezi rodiči a školou mají ředitelka školy, zástupce ředitele, výchovný poradce, metodik prevence a jednotliví vyučující konzultační hodiny, jejichž rozpis je uveden na webových stránkách školy.
V rámci realizace zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je též vedení školy ve výše uvedených termínech k dispozici, stejně jako jsme otevřeni k jednání o podnětech, připomínkách a stížnostech ze strany rodičů.

Školská rada
Dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších platných předpisů, byla ustanovena šestičlenná školská rada složená ze 2 zástupců rodičů (Gabriela Lokvencová, Květoslava Hartmanová), ze 2 zástupců pedagogů (Mgr. Dana Červenková, Mgr. Eva Osvaldová) a ze 2 zástupců MČ Praha 1. Činnost školské rady vyplývá z novely školského zákona č. 472/2011 Sb.

Třídní schůzky
vždy ve středu od 17.00 hodin
9. 9. 2020, 18. 11. 2020, 14. 4. 2021.
Před každou třídní schůzkou se koná schůzka Klubu rodičů od 16.00 hodin v aule.
V lednu a červnu se TS nekonají, ale rodiče mají možnost využít konzultačních hodin pedagogů k projednání pololetní klasifikace.

Na první třídní schůzce budou potvrzeni ve funkci zástupci do Klubu rodičů (doporučujeme nejméně dva). Příspěvek pro hospodaření Klubu rodičů ve výši nejméně Kč 400,- na žáka (v případě více dětí z jedné rodiny platí pouze nejmladší dítě) posílá zákonný zástupce na účet školy: 35-2000728359/0800.
Při platbě je nezbytné dodržet následující:

    • Variabilní symbol přidělí žákům třídní učitel
    • Pokud u platby nebude v poznámce pro příjemce přidělený VS uveden, je nutné uvést příjmení dítěte a třídu

Státní svátky
28. 9. 2020 (PO), 28. 10. 2020 (ST), 17. 11. 2020 (ÚT), 1. 1. 2021 (PÁ), 2. 4. 2021 (PÁ – Velký pátek),
5. 4. 2021 (PO – Velikonoční pondělí), 1. 5. 2021 (SO), 8. 5. 2021 (SO)

Termíny prázdnin
podzimní čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2020
vánočníod středy 23. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021 (vyučování začíná v pondělí 4. 1. 2021)
pololetnípátek 29. 1. 2021
jarní od pondělí 22. 2. do neděle 28. 2. 2021
velikonočníčtvrtek 1. 4. a pátek 2. 4. 2021 (+ Velikonoční pondělí 5. 4. 2021)
hlavní od čtvrtka 1. 7. 2021 do úterý 31. 8. 2021 (nový školní 2020/2021 rok začíná ve středu 1. 9. 2021)

Ředitelské volno
16. 11. 2020 (PO) a 21. a 22. 12. 2020 (ČT, PA)

Dny otevřených dveří
Jindřišská 32 – středa 24. 3. 2021 od 15.00 do 18.00 a pátek 26. 3. 2021 od 9.00 do 11:00
Vodičkova 22 – čtvrtek 29. 4. 2021 od 14.00 – 18.00

Vánoční trhy
17. 12. 2020 (čtvrtek) od 16.30 hodin – budova Vodičkova 22.

Zápis budoucích prvňáčků
do naší ZŠ se bude konat ve středu 21. 4. 2021 (8.00 – 18.00 hod.)
Žáci prvního stupně budou mít akci mimo školu v doprovodu ŠD + AP – filmové představení

Talentové zkoušky
pro budoucí uchazeče do tříd s rozšířenou výukou výtvarné výchovy se uskuteční ve středu 19. 5. 2021 (od 8.15 hod.) Případný náhradní termín bude oznámen na webových stránkách školy.

Přijímací zkoušky na SŠ:
Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou musí být odevzdány do 30. 11. 2020 na příslušné SŠ, přihlášky na ostatní SŠ do 1. 3. 2021.
Talentové zkoušky na SŠ s uměleckým zaměřením se konají v období od 2. 1. do 15. 1. 2021, na konzervatoř od 15. 1. do 31. 1. 2021. Termín přijímacích zkoušek na školy bez talentových zkoušek pro obory s maturitou v 1. kole bude v pracovních dnech v období od 12. 4. 2021 do 28. 4. 2021.

Zájmové útvary
budou upřesněny v průběhu září, jejich činnost zahajujeme 1. 10. 2020.

Volnočasové aktivity
V Jindřišské 32, Jeruzalémské 5 a Vodičkově 22 pracuje školní družina. Ranní družina v budově Jindřišská 32 pro žáky 1. stupně (kromě 5. roč.) bude v provozu od 6:30 do 7:30 hodin. Pokud budou ranní ŠD využívat žáci 4. ročníku, budou učitelkou převedeni do budovy Jeruzalémská, žáci 3. ročníku budou převedeni do budovy Vodičkova. Odpolední ŠD je v provozu v budově Jindřišská od 11:40 do 17:30; v budově Vodičkova – 3. ročníky od 12:35 do 15:00 hodin a poté budou děti převedeny do budovy Jindřišská. Odpolední ŠD bude v provozu i pro žáky v Jeruzalémské (2. a 4. ročník) od 12:30 – 16:00 hod. a poté budou převedeni do Jindřišské 32.

Ve Vodičkově ulici pracuje školní klub (Klub mladých), který mohou navštěvovat žáci 6. – 9. třídy v době od 12.30 do 19.00 hodin, v pátek do 18.00 hodin.
Žáci 5. ročníku mohou navštěvovat ŠD v rámci školního klubu v budově Vodičkova 22 (po dohodě s vedoucím vychovatelem Mgr. Kempferem).

Školní družina a školní klub mají svou samostatnou nabídku kroužků. Kroužky zahájí svoji činnost od
října, nabídku kroužků rodiče obdrží v průběhu měsíce září.

Jsme škola se zaměřením na Vv již od 1. stupně. Od 2. stupně jsou žáci podle zájmu a na základě vykonaných talentových zkoušek a předložených výtvarných prací zařazeni do výtvarných tříd.
V 5. – 7. roč. je součástí učebního plánu též předmět počítačová grafika. V 6. – 9. ročníku mají tyto třídy tři vyučovací hodiny Vv týdně, z toho jedna hodina je věnována dějinám umění.
V tomto školním roce je opět otevřena přípravná třída, která sídlí v budově Jindřišská 32.

Školní jídelna

ve Vodičkově ulici – vedoucí Jaroslava Šorfová, tel. 222 231 665,email: sorfovaj@volny.cz
v Jindřišské ulici – vedoucí Lucie Kalendová, tel. 224 214 469, SMS na 774 948 006
www.sj-jindrisska.nazory.eu

Ceny obědů:

do 10 let 31,- Kč (ŠJ Jindřišská)
11 – 14 let 33,- Kč (ŠJ Jindřišská)
7 – 10 let 26,- Kč (ŠJ Vodičkova)
11 – 14 let 28,- Kč (ŠJ Vodičkova)
14 a více let 30,- Kč (ŠJ Vodičkova)

Žák je zařazen dle vyhl. MŠMT č. 107/2005 a z ní vycházejících předpisů do příslušné výživové kategorie dle svého věku již od 1. září příslušného školního roku, ve kterém daného věku dosáhne.

Rodiče jsou v případě nemoci (nepřítomnosti) dítěte povinni obědy odhlásit. 1. den nemoci bude rodičům oběd vydán do přinesené nádoby, další dny nárok zaniká.

V jídelně ve Vodičkově ulici je zaveden automatizovaný jídelní systém, který poskytuje
strávníkům možnost objednat jídlo u objednávkového počítače, nebo si jídla odhlásit.
K identifikaci jednotlivého strávníka slouží bezkontaktní žetony, které si strávníci zakoupí
u vedoucí školní jídelny za 150,- Kč. V případě ztráty je nutné zakoupit žeton nový. Pokyny pro obsluhu objednávkového počítače budou vyvěšeny v jídelně u tohoto počítače. U výdejového okénka
po přiložení žetonu bude vydáno jídlo, které si strávník předem objednal. Přihlašovat se lze minimálně jeden den předem do 14.00 hodin, odhlašovat nejpozději v 8.00 ráno příslušného dne. Platí se poslední
týden předchozího měsíce (v hotovosti, sporožirem nebo z jiných účtů.) Bez zaplacení předem nelze
vydat oběd. Strávníci si mají možnost vybrat ze dvou jídel. Volba druhu jídla se provádí dle jídelníčku minimálně 3 dny předem pomocí čipu v jídelně, nebo na www.jidelna.cz. Číslo uživatele čipu + heslo obdržíte u ved. ŠJ. Pomocí tohoto lze nahlížet do průběhu stravování a stavu konta, lze jídlo volit a odhlašovat přes internet. Jídlo č. 1 obdrží strávník vždy, když má zaplaceno, i bez volby. Rodiče mají možnost přijít během výdeje jídla ochutnat a provést zápis o provedené ochutnávce. Výdej obědů je od 12.00 do 14.00 hodin.

V jídelně v Jindřišské ulici se zájemci přihlásí v kanceláři ŠJ – zadní vchod do budovy
Jindřišská 36. (U Půjčovny 7). Děti si kupují za 100 Kč čip, který je zálohovaný. Platby možné bezhotovostně, (měsíc září – lze platit v hotovosti).
Veškeré informace naleznete na www.sj-jindrisska.nazory.eu

Vzhledem k situaci s pandemií COVID 19 vydalo MŠMT doporučující pokyny k udržování hygieny ve školních jídelnách. Škola se řídí aktuálním stavem pandemie a závaznými pokyny MZ, případně KHS a MŠMT.

Komentáře nejsou povoleny.