Informace


Informace – školní rok 2023/2024 ke stažení ZDE


Čísla účtů:

Platby za školní družinu a školní klub: 2000728359/0800

Platby za Klub rodičů, výjezdy žáků, školy v přírodě: 35-2000728359/0800

Platba obědů – ŠJ Vodičkova: 20036 – 2000728359/0800

Platba kroužků: 1932165379/0800


Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 1, tel. 224 228 403, 267 997 020, poradna@ppppraha.cz


Žádosti o odklad povinné školní docházky a žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy vyřizujeme postupně po obdržení povinných příloh.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků naleznete ZDE


INFORMACE O ŠKOLE
pro rodiče žáků ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 – školní rok 2022/2023
(přilehlá pracoviště – Jindřišská 32, Jeruzalémská 5, Školská 15a)

www.zsvodickova.cz e-mail: info@zsvodickova.cz

ředitelka školy Mgr. Dagmar Zelená
e-mail: d.zelena@zsvodickova.cz

statutární zástupce
Mgr. Heřman Kempfer
e-mail:h.kempfer@zsvodickova.cz

zástupce pro 1. stupeň
Mgr. Dana Červenková
e-mail:d.cervenkova@zsvodickova.cz

Mgr. Jana Verzichová
e-mail:j.verzichova@zsvodickova.cz

vedoucí školní družiny
Renáta Antalová
e-mail: r.antalova@zsvodickova.cz

vedoucí školního klubu
Mgr. Heřman Kempfer
e-mail: h.kempfer@zsvodickova.cz

speciální pedagogové
Mgr. Renata Němcová

e-mail: r.nemcova@zsvodickova.cz
Mgr. Markéta Smeliková
e-mail: m.smelikova@zsvodickova.cz
Mgr. Jana Verzichová
e-mail: j.verzichova@zsvodickova.cz

metodik prevence
Mgr. Anna Gonzalezová
e-mail: a.gonzalezova@zsvodickova.cz

školní psycholog
Mgr. Anna Sákrová
e-mail: a.sakrova@zsvodickova.cz

čísla telefonů:
kancelář, ústředna 222 231 648
sborovna 222 232 450
ředitelna 222 231 648, 222 233 223
školní družina – provoz ŠD je od 6.30 hod. do 17.30 hod.
budova Jindřišská 32, Jeruzalémská 5, Vodičkova 22 222 245 955, 224 228 568, 222 231 648
budova 1. st. Jindřišská 32 (přípravná tř., 1., 2. tř.) 222 245 955
1. st. Vodičkova 22 (4., 5. tř.) 222 231 648
1. st. Jeruzalémská 5 (3. tř.) 224 228 568

školní klub – budova Školská 15a 222 233 173

školní jídelna
Vodičkova 22 222 231 665
Jindřišská 36 (pro přípravnou tř., 1., 2. a 3. tř.) 774 948 006

čísla telefonů:
kancelář, ústředna 222 231 648
sborovna 222 232 450
ředitelna 222 231 648, 222 233 223


Třídní učitelé – 1.- 5. ročník (+př. tř.) Třídní učitelé – 6. – 9.  ročník
PT Mgr. Renata Němcová
1. A Mgr. Eva Skalová       
1. B Mgr. Adéla Segmüllerová       
2. A Mgr. Taťana Dvořáková
2. B Mgr. Libuše Boháčová
3. A Mgr. Jana Verzichová
3. B Mgr. Markéta Smeliková
4. A Mgr. Dana Červenková
4. B Mgr. Marie Kripnerová
5. A Mgr. Eva Filipská
5. B Mgr. Radhika Šounová
6. A Ing. Marie Laláková  
6. B Mgr. Hana Havránková
6. C Mgr. Hana Janoušková
7. A Mgr. Dagmar Hulešová
7. B Mgr. Věra Warthová
7. C Mgr. Monika Hautková 
8. A Mgr. Alena Škodová
8. B PhDr. Jarmila Steklá
8. C Mgr. Štěpánka Pekárková
9. A Mgr. Adéla Hájková
9. B Adam Janoušek
9. C Mgr. Martina Miženková
Netřídní učitelé

Mgr. Radmila Pešlová
Mgr. Dagmar Mádlová
Ing. Michaela Jordáková
Mgr. Radek Pilc
Laura Ramachová
PhDr. Olga Sklenářová
Mgr. Daniel Světlík
Mgr. Anna Gonzalezová
Mgr. Vratislav Krutina
Mgr. Jan Horák
Ing. Štěpánka Čechová
Mgr. Adéla Hájková
Věra Krekulová

Školní družina
Renáta Antalová
Jitka Tribulová
Renata Koptová
Kateřina Mocová
Mgr. Monika Hrmová
Pavla Ramseidlová

Školní klub
Mgr. Heřman Kempfer
Mgr. Radek Pilc
Bc. Adam Janoušek

Asistenti pedagoga
Renta Antalová
Kateřina Mocová
Mgr. Marcela Jindrová
Sabina Lamačová
Marie Korčáková
Adéla Segmüllerová
Jitka Tribulová
Mgr. Milada Mrázková
Kristýna Tvrzníková
Mgr. Monika Hrmová
Ing. Františka Vojtěšková
Pavla Ramseidlová
Petra Provazníková

Zvonění:
(0. 7.05 – 7.50)
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 10.00 – 10.45
4. 10.55 – 11.40
5. 11.50 – 12.35
6. 12.45 – 13.30
7. 13.35 – 14.20
8. 14.25 – 15.10
9. 15.15 – 16.00
10.16.05 – 16.50

Důležité informace

Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků, se rodiče obracejí na třídní učitele, speciální pedagogy, metodika prevence, výchovného poradce, případně na jiného vyučujícího a v závažných důvodech na vedení školy. Velmi žádáme rodiče, aby respektovali konzultační hodiny všech pedagogů i vedení školy.
Na webových stránkách školy je k dispozici školní řád, který kromě jiného obsahuje systém hodnocení žáků včetně možnosti odvolat se proti klasifikaci.

Hodnocení žáků
Pravidla hodnocení jsou zahrnuta ve školním řádu, s nímž jsou žáci i rodiče seznámeni začátkem školního roku a který je k dispozici na webových stránkách školy.

Zásady omlouvání absence – součást školního řádu

Žák může být uvolněn z vyučování pouze po předložení písemné žádosti zákonných zástupců. Žádost je předložena třídnímu učiteli, v případě jeho nepřítomnosti prvnímu vyučujícímu, v jehož hodině nebude žák přítomen. Rodiče sami v žádosti specifikují, zdali žák může odejít sám nebo bude-li mít doprovod.

Bez předložení písemné žádosti může být žák uvolněn jen z důvodu akutních zdravotních potíží. Pak jsou zákonní zástupci upozorněni, aby si žáka vyzvedli ve škole. Žáka může vyzvednout i osoba pověřená zákonným zástupcem žáka.

Žák, kterému je nevolno, v žádném případě nesmí odcházet ze školy bez doprovodu dospělé osoby!

O uvolnění z vyučování na dobu delší než 1 týden rozhoduje ředitel školy, o uvolnění na kratší dobu rozhoduje třídní učitel. Rodiče si vyzvednou tiskopis Žádost o uvolnění z výuky u třídního učitele, v sekretariátu školy nebo jej získají na webových stránkách školy. Minimálně týden před odjezdem požádají rodiče třídního učitele o přehled učiva, které je třeba doplnit.

Omlouvání absence žáků je možné telefonicky nebo e-mailem, rodiče jsou povinni nejpozději do 3 dnů od započetí absence doložit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti žáka. Po ukončení absence jsou zákonní zástupci povinni neprodleně zapsat omluvu do žákovské knížky.

Mobilní telefony – součást školního řádu
Mobilní telefony žáci do budovy školy nosit mohou, ale musí se podřídit pravidlům školy. Během vyučování musí být mobilní telefony vypnuté. Žákům není dovoleno nikoho prostřednictvím mobilního telefonu fotografovat, natáčet apod., nedá-li k tomu dotyčný výslovný souhlas.

Přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním – součást školního řádu
Vzhledem k provozním možnostem školy mohou žáci přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trávit ve školním klubu, kde nad nimi bude vykonáván dozor. V jiných prostorách školy nelze tuto přestávku trávit, žák by tak porušil školní řád.

Pokud se žák během polední přestávky pohybuje mimo budovu školy, škola za něj v té době nenese zodpovědnost.

Konzultační hodiny
V zájmu zlepšení spolupráce mezi rodiči a školou mají ředitelka školy, zástupce ředitele, výchovný poradce, metodik prevence a jednotliví vyučující konzultační hodiny, jejichž rozpis je uveden na webových stránkách školy.

V rámci realizace zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je též vedení školy ve výše uvedených termínech k dispozici, stejně jako jsme otevřeni k jednání o podnětech, připomínkách a stížnostech ze strany rodičů.

Školská rada
Dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších platných předpisů, byla ustanovena šestičlenná školská rada složená ze 2 zástupců rodičů (Gabriela Lokvencová – předsedkyně, Květoslava Hartmanová), ze 2 zástupců pedagogů (Mgr. Dana Červenková, Mgr. Heřman Kempfer) a ze 2 zástupců MČ Praha 1

(Mgr. Eva Špačková, PhDr. Et Lic. Traian Urban). Činnost školské rady vyplývá z novely školského zákona č. 472/2011 Sb.

Třídní schůzky
vždy ve středu od 17.00 hodin a dále on-line podle potřeby jednotlivých tříd 20. 9. 2023 (+ KR), 22. 11. 2023 (+KR), 17. 4. 2024 (+KR).

Před každou třídní schůzkou se koná schůzka Klubu rodičů od 16.00 hodin v aule.

V lednu a červnu se TS nekonají, ale rodiče mají možnost využít konzultačních hodin pedagogů k projednání pololetní klasifikace.

Na první třídní schůzce budou potvrzeni ve funkci zástupci do Klubu rodičů (doporučujeme nejméně dva). Příspěvek pro hospodaření Klubu rodičů ve výši nejméně Kč 400,- na žáka (v případě více dětí z jedné rodiny platí pouze nejmladší dítě) platí zákonný zástupce třídnímu učiteli.

Státní a ostatní svátky
28.9. 2023 (ČT), 28. 10. 2023 (SO), 17. 11. 2023 (PÁ), 25. a 26. 12. 2023 (PO, ÚT), 1. 1. 2024 (PO), 28. 3. 2024 (PÁ) Velký pátek, 1. 4. 2024 (PO – Velikonoční pondělí), 1. 5. 2024 (ST), 8. 5. 2024 (ST)

Termíny prázdnin

podzimní                       26. 10. a  27. 10. 2023 (ČT, PÁ)
vánoční                          od soboty  23. 12. 2023 do  úterý 2. 1. 2024 (vyučování začíná ve středu 3. 1. 2024)
pololetní                        pátek 2. 2. 2024
jarní                                v týdnu od 5. 2. do 11. 2. 2024
velikonoční                   čtvrtek 28. 3. a pátek 29. 3. 2024 (+ Velikonoční pondělí 1. 4. 2024)
hlavní                             od 29. 6. do 1. 9. 2024 (nový školní rok 2024/2025 začíná  2. 9. 2024)

Ředitelské volno
29. 9. 2023 (PÁ), 21. – 22. 12. 2023 (ČT, PÁ), 6. – 7. 5. 2024 (PO, ÚT)
Ve dnech 21. – 22. 12. bude fungovat ŠD v omezeném režimu, stejně jako 6. – 7. 5.

Dny otevřených dveří
Jindřišská 32 – 20. 3. 2024 od 15.00 do 18.00 (ST) a 22. 3. 2024 od 9.00 do 11.00 (PÁ)
Vodičkova 22 – 23. 4. 2024 (ÚT) od 14.00 – 18.00

Vánoční koncert
20. 12. 2023 (ST)

Zápis budoucích prvňáčků
23. 4. 2024 (úterý) od 8.00 do 18.00 hodin – budova Jindřišská 32

Talentové zkoušky
pro budoucí uchazeče do tříd s rozšířenou výukou výtvarné výchovy se uskuteční ve středu 15. 5. 2024 (od 8.15 hod.) Případný náhradní termín bude oznámen na webových stránkách školy.

Přijímací zkoušky na SŠ:
Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou musí být odevzdány do 30. 11. 2023 na příslušné SŠ, přihlášky na ostatní SŠ do 1. 3. 2024.

Zájmové útvary
budou upřesněny v průběhu září, jejich činnost zahajujeme 1. 10. 2023. 

Volnočasové aktivity
V Jindřišské 32, Jeruzalémské 5 a Vodičkově 22 pracuje školní družina. Ranní družina v budově Jindřišská 32 pro žáky 1. stupně bude v provozu od 6.30 do 7:30 hodin. Pokud budou ranní ŠD využívat žáci 3. ročníku, budou vychovatelkou převedeni do budovy Vodičkova 22, žáci 4. ročníku budou převedeni do budovy Jeruzalémská 5, žáci 5. ročníku přecházejí samostatně. Odpolední ŠD je v provozu v budově Jindřišská od 11:40 do 17:30;  v budově Jeruzalémská 5 od 12:35 – 16.00, potom budou převedeni do budovy Jindřišská 32 a v budově Vodičkova od 12:35 do 17: 30. Provoz ŠD bude ukončen v 17:30 hodin.
Ve Vodičkově ulici pracuje školní klub (Klub mladých), který mohou navštěvovat žáci 6. – 9. třídy v době od 12.30 do 19.00 hodin.
Žáci 5. ročníku mohou navštěvovat ŠD v rámci školního klubu v budově Vodičkova 22 (po dohodě s vedoucím vychovatelem Mgr. Kempferem).
Školní klub koordinuje zájmové kroužky pro druhý stupeň naší školy.
Jsme škola se zaměřením na Vv již od 1. stupně. Od 2. stupně jsou žáci podle zájmu a na základě vykonaných talentových zkoušek a předložených výtvarných prací zařazeni do výtvarných tříd. Od 4. ročníku mají žáci předmět informatika. V 5. – 7. roč. je součástí učebního plánu též předmět počítačová grafika. V 6. – 9. ročníku mají tyto třídy tři vyučovací hodiny Vv týdně, z toho jedna hodina je věnována dějinám umění.
V tomto školním roce je opět otevřena přípravná třída, která sídlí v budově Jindřišská 32.

Školní jídelna
ve Vodičkově ulici – vedoucí Jaroslava Šorfová,
tel. 222 231 665,email:
sorfovaj@volny.cz

v Jindřišské ulici – vedoucí Lucie Kalendová,
tel. 774 948 006
www.sjjindrisska.cz

Ceny obědů:
6 – 9 let 32 Kč (ŠJ Vodičkova)
do 11 let 36 Kč (ŠJ Jindřišská)
11 – 14 let 34 Kč (ŠJ Vodičkova)
11 – 14 let 38 Kč (ŠJ Jindřišská)
15 a více let 36 Kč (ŠJ Vodičkova)

Rodiče jsou v případě nemoci (nepřítomnosti) dítěte povinni obědy odhlásit. 1. den nemoci bude rodičům oběd vydán do přinesené nádoby, další dny nárok zaniká.
V jídelně ve Vodičkově ulici je zaveden automatizovaný jídelní systém, který poskytuje strávníkům možnost objednat jídlo u objednávkového počítače, nebo si jídla odhlásit.
K identifikaci jednotlivého strávníka slouží bezkontaktní žetony, které si noví strávníci zakoupí u vedoucí školní jídelny za 150,- Kč. V případě ztráty je nutné zakoupit žeton nový. Pokyny pro obsluhu objednávkového počítače budou vyvěšeny v jídelně u tohoto počítače. U výdejového okénka po přiložení žetonu bude vydáno jídlo, které si strávník předem objednal. Přihlašovat se lze minimálně jeden den předem do 14.00 hodin, odhlašovat nejpozději v 8.00 ráno příslušného dne. Platí se poslední týden předchozího měsíce (v hotovosti nebo trvalým příkazem). Přeplatky se vracejí na účty po uplynutí školního roku (červenec). Bez zaplacení předem nelze vydat oběd. Strávníci si mají možnost vybrat ze dvou jídel. Volba druhu jídla se provádí dle jídelníčku minimálně 3 dny předem pomocí čipu v jídelně, nebo na www.jidelna.cz. Číslo uživatele čipu + heslo obdržíte u ved. ŠJ. Pomocí tohoto lze nahlížet do průběhu stravování a stavu konta, lze jídlo volit a odhlašovat přes internet. Jídlo č. 1 obdrží strávník vždy, když má zaplaceno, i bez volby. Rodiče mají možnost přijít během výdeje jídla ochutnat a provést zápis o provedené ochutnávce.
V jídelně v Jindřišské ulici se zájemci přihlásí v kanceláři ŠJ – zadní vchod do budovy
Jindřišská 36. (U Půjčovny 7). Děti si kupují za 150 Kč čip, který je zálohovaný. Platby možné bezhotovostně, (měsíc září – lze platit v hotovosti).

Veškeré informace naleznete na www.sjjindrisska.cz

Komentáře nejsou povoleny.