top of page

 


V Jindřišské 32, Jeruzalémské 5 a Vodičkově 22 pracuje školní družina. Ranní družina v budově Jindřišská 32 pro žáky 1. stupně bude v provozu od 6:30 do 7:30 hodin. Pokud budou ranní ŠD využívat žáci 3. a 4. ročníků, budou vychovatelkou převedeni do příslušných budov –

Jeruzalémská 5 a Vodičkova 22, žáci 5. ročníku přecházejí samostatně do budovy Vodičkova.

 

Odpolední ŠD je v provozu v budově Jindřišská od 11:40 do 17:30.

V budově Jeruzalémská 5 od 12:35 – 16:00, potom budou účastníci ŠD převedeni do budovy Jindřišská 32 a v budově Vodičkova – od 12:35 do 17:30hodin.
Provoz ŠD bude ukončen v 17:30 hodin.


3. A + 3. B – MOTÝLCI – ZVONEK – v boční ulici Školská – zvonit na DRUŽINU

14:00 – 15:00 hod. vlastní program ŠD

děti se NEVYZVEDÁVAJÍ!
Prosíme o respektování.

Podmínkou pro přijetí účastníka do ŠD je písemná přihláška – řádně vyplněný zápisový lístek.  Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonného zástupce dítěte o rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny.

Platba za školní družinu je stanovena v souladu

s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Výše příspěvku je stanovena na 400,-Kč měsíčně na jednoho účastníka ŠD. Všichni plátci obdrží variabilní symbol. Platba ŠD je rozdělena pouze na dvě splátky: září – leden –

2 000,- Kč (platba musí proběhnout do konce září daného roku) únor – červen – 2 000,- Kč (platba musí proběhnout do konce února daného roku) Platba se uskutečňuje převodním příkazem na účet u České spořitelny ve Vodičkově ulici č. 9, Praha 1. číslo:2000728359/0800.

Přihlášku a veškeré další informace vám vždy

rády zodpoví vychovatelky ŠD.

Vedoucí vychovatelka 

Renáta Antalová r.antalova@zsvodickova.cz

Vychovatelé ŠD Jindřišská 32, tel: 222 245 955

Oddělení Koťátka  PT + část druhé třídy
Sabina Lamačová s.lamacova@zsvodickova.cz

 

Oddělení Berušky  1. B 

Jitka Tribulová  j.tribulova@zsvodickova.cz
 

Oddělení Berušky  1. A 

Kateřina Mocová k.mocova@zsvodickova.cz
 

Oddělení Želvičky  2. A + 2. B  
Renata Koptová  r.koptova@zsvodickova.cz

 

Vychovatelé ŠD Jeruzalémská 5, tel: 224 228 568
Oddělení Tygříci  4. A + 4. B 

Bc. Pavla Ramseidlová p.ramseidlova@zsvodickova
Mgr. Monika Hrmová m.hrmova@zsvodickova.cz
Kristýna Tvrzníková  k.tvrznikova@zsvodickova.cz

 

Vychovatelé ŠD Vodičkova 22, tel.: 222 231 648
Oddělení Motýlci 3. A + 3. B  
Renáta Antalová r.antalova@zsvodickova.cz
Marie Korčáková  m.korcakova@zsvodickova.cz

Provoz ŠD

Vyzvedávání dětí – Vodičkova 22

Podmínky pro přijetí

Provozní řád školní družiny

 1. Prostory ŠD: Jindřišská 32, Jeruzalémská 5 a Vodičkova 22, Praha 1
  Činnost zájmových kroužků probíhá na adrese: Vodičkova 22, Jindřišská 32 a Jeruzalémská 5, Praha 1

 2. Přihlašování účastníků do ŠD: O zařazení účastníka do ŠD rozhoduje ředitel ZŠ – zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
  Způsob přihlášení – podmínkou pro přijetí je písemná přihláška – zápisový lístek. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonného zástupce účastníka ŠD o rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny.
  Odhlášení účastníka – písemnou odhláškou.
  Případné vyloučení účastníka ze ŠD je projednáváno s vedením ZŠ za přítomnosti rodičů účastníka ŠD a pedagogického pracovníka. Umístění účastníka do ŠD není nárokové.

 3. Platby za pobyt účastníka v ŠD: Platba za školní družinu je stanovena v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém
  vzdělávání. Výše příspěvku je stanovena na 400,-Kč měsíčně na jednoho účastníka. Všichni plátci obdrží variabilní symbol.
  Platba ŠD je rozdělena pouze na dvě splátky:
  1. září – leden – 2000,- Kč (platba musí proběhnout do konce září daného roku)
  2. únor – červen – 2000,- Kč (platba musí proběhnout do konce února daného roku)
  Platba se uskutečňuje převodním příkazem na účet u České spořitelny ve Vodičkově ulici č. 9, Praha 1. číslo:2000728359/0800.
  V případě, že dojde k opakovanému opoždění platby, bude účastník ze školní družiny vyloučen.

 4.  Úplata může být snížena nebo prominuta: /dle § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb./
  a/ účastníkovi ŠD, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.
  b/ účastníkovi ŠD, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. Tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena pokud skutečnosti uvedené v písmenu a/ a vyplácení příspěvku v písmenu b/ prokáže ředitelce ZŠ Vodičkova.
  c/ Balíček okamžité pomoci Pražanům – usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 16. 6. 2022.

 5. Bezpečnost a ochrana zdraví účastníků ŠD: Vycházíme z obecných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost účastníků.
  Je stanoveno, že pedagogický pracovník odpovídá za bezpečnost 30 účastníků při standardní činnosti v ŠD. V případě vycházek a dalších akcí mimo budovu školy, kterých se účastní více než 25 účastníků, zajišťují dozor dva pedagogičtí pracovníci.
  Každý úraz a nevolnost hlásí účastník ihned pedagogickému pracovníkovi. Ten posoudí závažnost poranění (situace), zajistí první ošetření a neprodleně provede zápis do knihy úrazů. V případě vážnějšího úrazu postupuje vychovatelka následujícím způsobem:
  • poskytne základní ošetření (I. pomoc)
  • oznámí rodičům danou skutečnost
  • informuje vedení školy a ve spolupráci s ním zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři či přivolá RZS a vyplní záznam o školním úrazu

 6. Nevyzvednutí účastníka ŠD:
  Nevyzvednou-li si zákonní zástupci či pověřená osoba účastníka do konce provozní doby, pedagogický pracovník konající službu se bude snažit osoby uvedené v zápisovém lístku účastníka kontaktovat. V případě, že ani poté nebudou uvedené osoby k dispozici, bude kontaktovat pracovník ŠD zástupce OSPOD dle bydliště dítěte.
  V případě, že se bude nevyzvednutí účastníka po ukončení provozu ŠD opakovat, bude účastník ze ŠD vyloučen.

 7. Umisťování nepřihlášených dětí: Nepřihlášené děti mohou v ŠD pobývat při dělených dopoledních hodinách, při odpadnutí
  výuky, které nemohlo být zákonným zástupcům včas oznámeno např. z důvodu nečekané události.

 8. Pravidla styku se zákonnými zástupci: Projednávat družinové záležitosti s pedagogickým pracovníkem je možné vždy po
  předchozí domluvě.

 9. Přihláška/ zápisový lístek /ZL/: je interním dokumentem ŠD. ZL dává vychovatelce prokazatelné informace o tom, kdo a v kolik hodin bude vyzvedávat účastníka ze ŠD, popřípadě v kolik hodin bude účastník odcházet sám. Účastník ŠD může být uvolněn pouze na písemnou žádost zákonného zástupce.
  ! Na telefonické zavolání a emailovou zprávu nebude účastník ze školní družiny uvolněn!
  Zabezpečení provozu ŠD:
  6:30 – 7:30 hodin ranní provoz – účastníci jsou sloučeny do jednoho oddělení; po ukončení ranního provozu jsou převedeni
  do příslušné školní budovy – Jeruzalémská 5 a Vodičkova 22
  8:00 – 9:00 hodin dopolední provoz – probíhá pouze v případě děleného vyučování žáků 1. stupně
  14:00 – 16:00 hodin zájmové kroužky + běžný provoz ŠD.
  11:40 – 17:00 hodin odpolední provoz – ve všech odděleních ŠD dle skladby týdne každého oddělení
  14:00 – 15:00 hodin vlastní program ŠD – ÚČASTNÍCI SE NEVYZVEDÁVAJÍ
  16:00 – 17:00 – hodin večerní provoz – účastníci jsou sloučeni do jednoho oddělení v dané budově
  17:30 hodin ukončení provozu.
   V Praze dne 4. 9. 2023.

 

 

Poslání školní družiny:
Školní družina (dále jen ŠD) se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. ŠD představuje ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace účastníků, částečně také dohledu nad účastníky. Činnost ŠD je určena pro žáky I. stupně. Činnosti ve ŠD se mohou ve výjimečných případech účastnit rovněž žáci, kteří nejsou k pravidelné docházce přihlášeni, pokud to vyžaduje organizace výuky (např. přerušení výuky, žáci čekající na kroužek) a to za předpokladu, že se této činnosti neúčastní úplný počet přijatých účastníků.


I. Přijímací řízení
• Účastníci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky/ zápisového lístku.
• Do oddělení ŠD může být přijato maximálně 30 účastníků.
• Přijato nebude dítě, které řádně neplatilo nebo má nedoplatek za loňský školní rok.
• Docházka do ŠD může být přerušena nebo ukončena, narušuje-li účastník nebo rodič opakovaně závažným způsobem vnitřní řád školní družiny a jednání k nápravě nebyla úspěšná.

II. Provoz ŠD
• Ranní ŠD: 6.30 – 7.30 hod.
• Odpolední ŠD: 11.40 – 17.30 hod.
• Vyzvedávání účastníků: 12.00 – 14.00 hod. a 15.00 -17.30 hod.

III. Práva a povinnosti účastníků ŠD

• Účastník ŠD je povinen dodržovat vnitřní řád ŠD, školní řád, řídit se pokyny vychovatelky ŠD, respektovat dohodnutá pravidla chování, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.
• Plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy nebo Vnitřním řádem školní družiny. Dbát pokynů pedagogických pracovníků a provozních pracovníků, dodržovat řád školy.
• Respektovat práva druhého, chovat se a vyjadřovat se slušně k dospělým, nedopustit se násilí vůči druhému, neponižovat, nezesměšňovat či jinou formou neomezovat práva druhého, předcházet vzniku konfliktů.
• Chovat se tak, aby neohrozil zdraví své ani jiných osob.
• Nenosit do ŠD předměty, které nesouvisí s činností zájmového vzdělávání. Nenosit do ŠD cennosti či vyšší obnos peněz, hračky. Škola neručí za jejich případnou ztrátu či odcizení.
• Hlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností ŠD bez zbytečného odkladu vychovatelce či jinému pedagogickému pracovníkovi, jež vykonává dohled nad účastníky.
• Po skončení vyučování přecházejí účastníci ŠD v doprovodu pedagogického pracovníka do školní jídelny na oběd.
• Účastníci se pohybují na veřejných komunikacích v zástupu ve dvojicích
• V jídelně si na určené místo odloží aktovky a svrchní oděv.
• V jídelně se účastníci chovají ukázněně, dodržují zásady hygieny, slušného chování a správného stolování.
• Při pohybu na veřejných komunikacích respektují pokyny pedagogického pracovníka a dodržují pravidla silničního provozu.
• Při akcích mimo budovu školy a ŠD dbají účastníci pokynům pedagogických pracovníků
• Ve ŠD si obuv a svrchní oděv (bundy, kabáty a převlečení na zahradu) odkládají výhradně v šatně.
• Ve všech částech budovy se pohybují v bezpečnostně vhodných přezůvkách s neklouzavou podrážkou; mají přísný zákaz si přezůvky zouvat a pohybovat se pouze v ponožkách.
• V prostorách ŠD se chovají slušně a ukázněně, neběhají, dodržují pravidla bezpečného chování.
• Při odchodu ze ŠD opouštějí budovu bez zbytečného odkladu, nezdržují ani před budovou ŠD.
• Účastníci ŠD mají přísný zákaz otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům a vyklánět se z nich.
• Dbají na pořádek ve třídách a na chodbách; zdraví každou dospělou osobu v budově.
• Jsou-li v herně umístěné žebřiny, mohou je účastníci využívat jen pod dohledem pedagogického pracovníka.
• Každý účastník používá zapůjčené hry a hračky jen k účelům, ke kterým byly vyrobeny; zjištěné závady hlásí ihned pedagogickému pracovníkovi.
• Účastníci se k vybavení ŠD chovají ohleduplně, respektují a šetří práci druhých.
• Není dovoleno nosit do ŠD věci, které ohrožují zdraví a život, tzn. zbraně, omamné látky a jiné.
• Během provozu školní družiny má každý účastník školní družiny vypnutý mobilní telefon, na nezbytně nutnou dobu lze telefon uvést do chodu jen se souhlasem pedagogického pracovníka.
• Na zahradu se doporučuje sportovní oblečení a sportovní obuv (s ohledem na roční období), které si mohou účastníci uložit v podepsaných taškách s pevnými uchy v šatně.
• Na zahradě se chovají tak, aby neohrožovali zdraví své a svých spolužáků (ostatních dětí); je zakázáno lámání větví stromů a keřů, brát do ruky klacky, kameny a jiné nebezpečné předměty.
• Bez dovolení nesmí opustit hernu, či třídu ani jiný prostor ŠD; oddělení školní družiny opouští pouze se svolením pedagogického pracovníka.
• Za bezpečnost účastníka, který byl ve škole a do ŠD se nedostaví, vychovatelé nezodpovídají.
• Doba pobytu ve ŠD se řídí údaji uvedenými v zápisovém lístku.
• Ve ŠD se řídí pokyny pedagogických pracovníků, vnitřním řádem a provozním řádem školní družiny, který je vyvěšen v prostoru ŠD a na webových stránkách školy.

IV. Práva a povinnosti zákonných zástupců
• Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat řád školní družiny, seznámit se s Vnitřním řádem a svým podpisem potvrdit souhlas s porozuměním obsahu a jeho dodržováním.
• Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání účastníka
• Informovat vychovatelku ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích účastníka, o pravidelně užívaných lécích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho zapojení do činnosti ŠD.
• Nahlásit změny kontaktních údajů (aktuální telefonní čísla) pro případ nemoci/zranění účastníka.
• Oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. Respektovat ustanovení Vnitřního řádu školní družiny a pokyny vychovatelek vydané v souladu s právními předpisy, Školním řádem a Vnitřním řádem školní družiny
• Během provozu školní družiny nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci, jimi pověřené osoby a další návštěvníci do prostor školní družiny.
• V budově školy nemohou řešit zákonní zástupci mezi sebou nesrovnalosti ve vzájemných vztazích svých dětí – účastníků ŠD. Ve škole mohou toto projednat pouze za přítomnosti pedagogického pracovníka/ů na předem sjednané schůzce v době mimo uskutečňování přímé výchovné činnosti.
• Úplatu za ŠD je rodič povinen uhradit nejpozději k danému termínu.
• Zákonní zástupci jsou povinni vyzvedávat si účastníka včas, tj. nejdéle do 17.30 hod., osobně, nebo jimi pověřenou osobu, která musí být uvedena v zápisním lístku.
• Nevyzvednou-li si zákonní zástupci či pověřená osoba účastníka do konce provozní doby, pedagogický pracovník konající službu se bude snažit osoby uvedené v zápisovém lístku kontaktovat. V případě, že ani poté nebudou uvedené osoby k dispozici, bude kontaktovat pracovník ŠD zástupce OSPOD dle bydliště účastníka. Pokud by nastala situace, že ani zástupce OSPOD nebude k zastižení, bude účastník předán Policii ČR.
V případě, že se bude nevyzvednutí účastníka po ukončení provozu ŠD opakovat, bude ze ŠD vyloučen.
• Zákonní zástupci sledují organizační změny ŠD zveřejněné na nástěnce či webu školy.
• Zákonní zástupci mají možnost sdělit připomínky nebo přání pedagogickému pracovníkovi ŠD.
• Zákonní zástupci mají právo vyžadovat informace o chování svého dítěte v ŠD.
• Účastníci, zákonní zástupci, jimi pověřené osoby a další návštěvníci ŠD mají zakázáno pořizovat jakékoli nahrávky – audio, video, foto.

Stravování a pitný režim
Stravné si zákonní zástupci účastníka ŠD zajišťují sami, stejně tak i přihlašování a odhlašování obědů. Vychovatelé školní družiny obědy nezajišťují.
Pitný režim zajišťuje účastníkovi jeho zákonný zástupce.

V Praze dne 4. 9. 2023

Mgr. Dagmar Zelená Renáta Antalová
ředitelka ZŠ Vodičkova vedoucí školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Režim dne školní družiny

Ranní činnost – 6:30 – 7:30 hodin
Odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost podle individuálního zájmu účastníka ŠD, rozcvička, četba Přechod do šaten, převedení dětí do příslušných budov
Do ranního provozu školní družiny vstupují účastníci nejpozději do 7:30 hodin.

Dopolední provoz – 8:00 – 9:00 hodin
Probíhá pouze v případě děleného vyučování
žáků 1. stupně

Přechod dětí na obědy – 11:40 – 13:30 hodin
Hygiena, přechod do školní jídelny, dodržování pitného režimu, společné stolování, sebeobsluha

Odpočinková činnost – 12:30 – 14:00 hodin
Plní psychohygienické poslání, má odstranit únavu – klidné hry, volná kresba, relaxační cvičení, četba, vypravování, rozhovory

Zájmová činnost – 12:30 – 17:30 hodin
Cílevědomé aktivity, zaměřené na uspokojování individuálních potřeb zájmů a schopností účastníků ŠD – společenskovědní, pracovně technické, přírodovědné, ekologické, esteticko-výchovné, tělovýchovné

Výchovně vzdělávací činnost – 14:00 – 15:00 hodin
Činnosti podle školního vzdělávacího programu ŠD a tematického plánu

Rekreační činnost – 14:00 – 15:00 hodin
Vydatná na pohybovou aktivitu, pobyt venku

Sebeobslužná činnost a svačina – 15:00 – 15:30 hodin
Účastníci ŠD jsou vedeny k samostatnosti a k péči o svoji osobu, hygiena, péče o pořádek a čistotu okolí

Příprava na vyučování – 15:30 – 16:00 hodin
Individuální vypracování DÚ pouze se souhlasem rodičů, didaktické hry, číselné tajenky

Individuální činnost 16:00 -17:30 hodin
Slučování účastníků do jednoho oddělení, odpočinková činnost, volná činnost, postupný odchod účastníků ŠD domů. Účastníci ŠD jsou předávány rodičům, nebo jiným osobám, které jsou uvedeny na přihlášce, uspořádání herního prostoru, úklid.
Z hygienických a bezpečnostních důvodů nevstupují zákonní zástupci a jimi pověřené osoby nebo další návštěvníci do prostor školní družiny.

V Praze dne 4. 9. 2023

Mgr. Dagmar Zelená 
ředitelka ZŠ Vodičkova

Renáta Antalová   
vedoucí školní družiny

bottom of page