top of page
Soubory
Formuláře

Vážení rodiče, odkaz na formulář „Uvolnění z výuky“ využijte pouze v případě, že chcete své dítě uvolnit z výuky např. z důvodu rodinné rekreace, sportovního soustředění apod. V takovém případě odevzdejte vyplněný formulář nejméně 3 dny před plánovanou akcí třídnímu učiteli. Ten může o Vaší žádosti rozhodnout sám tehdy, pokud se bude jednat o dobu kratší než jeden týden (včetně). Pokud by se jednalo o dobu delší, předá třídní učitel žádost po doplnění svého stanoviska k vyjádření řediteli školy. 
K uvolnění dítěte z výuky určitého předmětu nelze tento formulář použít. V takovém případě je nezbytné kontaktovat vedení školy. Dle § 50 odst. 2 školského zákona může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

bottom of page