top of page

Informace o GDPR – ZŠ Vodičkova

Pro rodiče žáků ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 –
školní rok 2022/2023 (přilehlá pracoviště – Jindřišská 32, Jeruzalémská 5, Školská 15a)

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení GDPR).

Škola nedisponuje vlastním intranetem ani facebookem.

Pověřenec:
Firma I3 Colsuntants, s. r. o., vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 12 6634
K Trninám 945/34, 16300, Praha 6 – Řepy

Dokument ve formátu .pgf ke stažení ZDE

Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků,

se rodiče obracejí na třídní učitele, speciální pedagogy, metodika prevence, výchovného poradce, případně na jiného vyučujícího a

v závažných důvodech na vedení školy.

Velmi žádáme rodiče, aby respektovali konzultační hodiny všech pedagogů i vedení školy.
Na webových stránkách školy je k dispozici školní řád, který kromě jiného obsahuje systém hodnocení žáků včetně možnosti odvolat se proti klasifikaci.

 


Pravidla hodnocení jsou zahrnuta ve školním řádu, s nímž jsou žáci i rodiče seznámeni začátkem školního roku.

Důležité informace
Hodnocení žáků

Konzultační hodiny
V zájmu zlepšení spolupráce mezi rodiči a školou mají ředitelka školy, zástupce ředitele, výchovný poradce, metodik prevence a jednotliví vyučující konzultační hodiny, jejichž rozpis je uveden na webových stránkách školy.

V rámci realizace zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je též vedení školy ve výše uvedených termínech k dispozici, stejně jako jsme otevřeni k jednání o podnětech, připomínkách

a stížnostech ze strany rodičů.

Třídní schůzky 
vždy ve středu od 17.00 hodin a dále on-line podle potřeby jednotlivých tříd 20. 9. 2023 (+ KR), 22. 11. 2023 (+KR), 17. 4. 2024 (+KR).

Před každou třídní schůzkou se koná schůzka Klubu rodičů od 16.00 hodin v aule.

V lednu a červnu se TS nekonají, ale rodiče mají možnost využít konzultačních hodin pedagogů

k projednání pololetní klasifikace.

Na první třídní schůzce budou potvrzeni ve funkci zástupci do Klubu rodičů (doporučujeme nejméně dva). Příspěvek pro hospodaření Klubu rodičů ve výši nejméně Kč 400,- na žáka (v případě více dětí z jedné rodiny platí pouze nejmladší dítě) platí zákonný zástupce třídnímu učiteli.

Školská rada
Dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších platných předpisů, byla ustanovena šestičlenná školská rada složená ze 2 zástupců rodičů (Gabriela Lokvencová – předsedkyně, Květoslava Hartmanová), ze 2 zástupců pedagogů (Mgr. Dana Červenková, Mgr. Heřman Kempfer) a ze 2 zástupců MČ Praha 1

(Mgr. Eva Špačková, PhDr. Et Lic. Traian Urban). Činnost školské rady vyplývá z novely školského zákona

č. 472/2011 Sb.

Zástupci školské rady a kontakty:

Předsedkyně:

Gabriela Lokvencová: gabrielalokvencova@gmail.com

Květoslava Hartmannová: kveta@respect-fashion.cz

Mgr. Dana Červenková: d.cervenkova@zsvodickova.cz

Mgr. Heřman Kempfer: h.kempfer@zsvodickova.cz

Mgr. Eva Špačková: eva.spackova@praha1.cz

PhDr.EtLic.TraianUrban:traian.urban@eiturbanmobility.eu

Zvonění:


(0. 7.05 – 7.50)
1.  8:00 – 8:45
2.  8:55 – 9:40
3.  10:00 – 10:45
4.  10:55 – 11:40
5.  11:50 – 12:35
6.  12:45 – 13:30
7.  13:35 – 14:20
8.  14:25 – 15:10
9.  15:15 – 16:00
10. 16:05 – 16:50

Přestávky mezi dopoledním

a odpoledním vyučováním – součást školního řádu
Vzhledem k provozním možnostem školy mohou žáci přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trávit ve školním klubu, kde nad nimi bude vykonáván dozor. V jiných prostorách školy nelze tuto přestávku trávit, žák by tak porušil školní řád.

Pokud se žák během polední přestávky pohybuje mimo budovu školy, škola za něj v té době nenese zodpovědnost.

Mobilní telefony – součást školního řádu
Mobilní telefony žáci do budovy školy nosit mohou, ale musí se podřídit pravidlům školy. Během vyučování musí být mobilní telefony vypnuté. Žákům není dovoleno nikoho prostřednictvím mobilního telefonu fotografovat, natáčet apod., nedá-li k tomu dotyčný výslovný souhlas.

Zásady omlouvání absence – součást školního řádu

Žák může být uvolněn z vyučování pouze po předložení písemné žádosti zákonných zástupců. Žádost je předložena třídnímu učiteli, v případě jeho nepřítomnosti prvnímu vyučujícímu, v jehož hodině nebude žák přítomen. Rodiče sami v žádosti specifikují, zdali žák může odejít sám nebo bude-li mít doprovod.

Bez předložení písemné žádosti může být žák uvolněn jen z důvodu akutních zdravotních potíží. Pak jsou zákonní zástupci upozorněni, aby si žáka vyzvedli ve škole. Žáka může vyzvednout i osoba pověřená zákonným zástupcem žáka.

Žák, kterému je nevolno, v žádném případě nesmí odcházet ze školy bez doprovodu dospělé osoby!

O uvolnění z vyučování na dobu delší než 1 týden rozhoduje ředitel školy, o uvolnění na kratší dobu rozhoduje třídní učitel. Rodiče si vyzvednou tiskopis Žádost o uvolnění z výuky u třídního učitele, v sekretariátu školy nebo jej získají na webových stránkách školy. Minimálně týden před odjezdem požádají rodiče třídního učitele

o přehled učiva, které je třeba doplnit.

Omlouvání absence žáků je možné telefonicky nebo

e-mailem, rodiče jsou povinni nejpozději do 3 dnů

od započetí absence doložit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti žáka. Po ukončení absence jsou zákonní zástupci povinni neprodleně zapsat omluvu do žákovské knížky.

Státní a ostatní svátky
28.9. 2023 (ČT), 28. 10. 2023 (SO), 17. 11. 2023 (PÁ), 25. a 26. 12. 2023 (PO, ÚT), 1. 1. 2024 (PO), 28. 3. 2024 (PÁ) Velký pátek, 1. 4. 2024 (PO – Velikonoční pondělí), 1. 5. 2024 (ST), 8. 5. 2024 (ST)

Termíny prázdnin

podzimní                      26. 10. a  27. 10. 2023 (ČT, PÁ)
vánoční                        od soboty 23. 12. 2023 do úterý 2. 1. 2024 (vyučování začíná ve středu 3. 1. 2024)
pololetní                       pátek 2. 2. 2024
jarní                              v týdnu od 5. 2. do 11. 2. 2024
velikonoční                   čtvrtek 28. 3. a pátek 29. 3. 2024 (+ Velikonoční pondělí 1. 4. 2024)
hlavní                           od 29. 6. do 1. 9. 2024 (nový školní rok 2024/2025 začíná  2. 9. 2024)

Ředitelské volno
29. 9. 2023 (PÁ), 21. – 22. 12. 2023 (ČT, PÁ), 6. – 7. 5. 2024 (PO, ÚT)
Ve dnech 21. – 22. 12. bude fungovat ŠD v omezeném režimu, stejně jako 6. – 7. 5.

Dny otevřených dveří
Jindřišská 32 – 20. 3. 2024 od 15.00 do 18.00 (ST) a 22. 3. 2024 od 9.00 do 11.00 (PÁ)
Vodičkova 22 – 23. 4. 2024 (ÚT) od 14.00 – 18.00

Vánoční koncert
20. 12. 2023 (ST)

Zápis budoucích prvňáčků
23. 4. 2024 (úterý) od 8.00 do 18.00 hodin – budova Jindřišská 32

Talentové zkoušky
pro budoucí uchazeče do tříd s rozšířenou výukou výtvarné výchovy se uskuteční ve středu 15. 5. 2024 (od 8.15 hod.) Případný náhradní termín bude oznámen na webových stránkách školy.

Přijímací zkoušky na SŠ:
Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou musí být odevzdány do 30. 11. 2023 na příslušné SŠ, přihlášky na ostatní SŠ do 1. 3. 2024.

Zájmové útvary
Budou upřesněny v průběhu září, jejich činnost zahajujeme 1. 10. 2023. 

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1 vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje. Současně s tím je určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo struktury naší organizace.

Identifikační údaje Příslušné osoby:

Ing. Igor Prosecký (kontaktní údaje jsou uvedeny níže).

Svá oznámení můžete podat těmito způsoby:

  • telefonicky na číslo +420 544 520 022

Linka je obsluhována v pracovní dny v čase 08:00 – 16:00 hod. Upozornění: z telefonického hovoru je pořizován zvukový záznam. V případě, že si pořízení záznamu nepřejete, při zahájení hovoru tuto skutečnost oznamte.

  • e-mailem na adresu: oznamovatel@i3c.cz

  • písemně na adresu: I3 Consultants, Scheinerova 1570/6, 628 00 Brno

Obálku označte poznámkou „Příslušná osoba“

  • osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou

  • prostřednictvím elektronického formuláře vnitřního oznamovacího systému, který je přístupný zde.

Kategorie osob, jimž je náš oznamovací systém určen

V rámci vnitřního oznamovacího systému přijímáme oznámení od níže uvedených kategorií osob:

  • zaměstnanci naší organizace, včetně osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),

  • uchazeči o zaměstnání v naší organizaci, bez ohledu na výsledek výběrového řízení

  • osoby provádějící v naší organizaci nebo jejím jménem dobrovolnickou činnost

  • osoby vykonávající v naší organizaci odbornou praxi nebo stáž

Další osoby jsou s využitím § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb., z přijímání oznámení prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému vyloučeny.   

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo námi zřízený vnitřní oznamovací systém, lze jej podat prostřednictvím oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, který je dostupný zde.

Text ke stažení 

Ochrana oznamovatelů
bottom of page