top of page

Školní psycholog

budova Vodičkova 22
Mgr. Anna Sákrová

 


Její pracoviště je Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 2,

ale do školy pravidelně dochází.

Úterý - 9:30 - 17:00

Pátek - 9:30 - 17:00

Pedagogicko-psychologická poradna

pro Prahu 1, 2 a 4,

Francouzská 56, Praha 1

tel. 224 228 403, 267 997 020

e-mail: poradna@ppppraha.cz

Kompetence

 • Psychologické vyšetření žáka

 • Diagnostika žáka

 • Zprávy, doporučení

 • Podklady pro IVP, IVýP, PLPP

 • Poskytnutí doporučených metod práce a didaktických pomůcek pro práce s dětmi se SVP

 • Sociometrie ve třídách

 • Profi-testy

 • Součinnost při řešení nejen výukových, ale i osobních problémů žáka

 • Výchovný poradce

 • Poradenství v oblasti osobnostního, sociálního a kariérního vývoje žáka

 • Spolupráce s PPP, SPC

 • Tvorba IVP a ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky

 • Zajištění implementace doporučených metod PPP u žáků se SVP do výuky

 • Sociometrické šetření a jeho vyhodnocení

 • Spolupráce se školním metodikem prevence

 • Spolupráce se středními školami – prezentace škol

 • Spolupráce s jinými orgány (OSPOD, Policie ČR, neziskové organizace)

 • Výuka předmětu Volba povolání v 8. ročnících

 • Školní metodik prevence

 • Tvorba Minimálního preventivního programu

 • Tvorba Krizového plánu školy

 • Poradenství v oblasti prevence rizikového chování či řešení náhle vzniklých situací

 • Spolupráce s výchovným poradcem, třídními učiteli a dalšími zaměstnanci školy

 • Spolupráce s organizacemi, které realizují preventivní programy pro žáky a jejich zajištění

 • Tvorba IVýP (Individuální výchovný plán)

 • Speciální pedagog

 • Vede přípravnou třídu

 • Zajišťuje koordinovanou péči o žáky se SVP

 • Doporučuje odbornou literaturu a metody práce s dětmi všem pedagogickým pracovníkům

 • Realizuje hodiny speciální pedagogické péče pro žáky, jimž ji doporučilo ŠPZ (náprava)

 • Ředitelka školy

 • Koordinace činnosti ŠPP

 • Zodpovědnost za jeho činnost a výsledky

 • Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

 • Spolupráce se ŠPZ

Spolupráce s ostatními institucemi a orgány z oblasti osobnostního, sociálního i profesního vývoje žáků

Spoluúčast na řešení problémů, které se již vymykají běžnému řešení

 

Praha 2. 1. 2017

Mgr. Dagmar Zelená

Vážení rodiče,

v případě, že budete svou dceru či svého syna objednávat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), je nezbytné, abyste nejprve vyplnili informovaný souhlas. Za tímto účelem kontaktujte výchovného poradce nebo třídního učitele svého dítěte.

Vizitka_psycholog.jpg
PPP pro Prahu 1, 2 a 4.
bottom of page